Wydział Mienia (WM)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Mienia

Główny Secjalista ds. nieruchomości komunalnych WM

Główny Specjalista WM

Inspektor WM

Inspektor WM

Inspektor WM

Inspektor WM

Inspektor WM

Zadania wydziału

Wydział Mienia dzieli się na:

Referat Gospodarki Nieruchomościami:
1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta:
1) obrót nieruchomościami: sprzedaż, nabywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w dzierżawę, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, trwały zarząd, darowizny, użyczenie, użytkowanie,
2) komunalizacja nieruchomości,
3) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
4) opiniowanie prawa pierwokupu,
5) wywłaszczanie nieruchomości oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) prowadzenie postępowań w sprawach o podział nieruchomości; scalenia i podział nieruchomości,
7) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej dla celów służbowych,
8) nazewnictwo ulic i obiektów fizjograficznych,
9) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Miasta,
10) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
11) ubezpieczenie majątku miasta,
12) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione,
13) ewidencjonowanie nieruchomości,
14) zapewnienie wyceny nieruchomości,
15) sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
16) przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych,
17) naliczanie opłat adiacenckich,
18) nadzór nad targowiskiem miejskim,
19) realizacja obowiązków Miasta, jako udziałowca w spółkach prawa handlowego,
20) realizacja obowiązków Miasta wynikających z udziału we własności nieruchomości (w szczególności Wspólnoty Mieszkaniowe),


3. Gospodarka lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami:

1) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości lokalowych,
2) przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,
3) nadzór nad zarządcą nieruchomości,
4) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
5) postępowania egzekucyjne w sprawach lokalowych,
6) ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i budynki,
7) nadzór nad bieżącą eksploatacją lokali komunalnych i ich utrzymaniem,
8) organizowanie pracy społecznej komisji mieszkaniowej,
9) weryfikacja taryf za wodę i ścieki,

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 213/2016
Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 45529
17 lipca 2020 08:58 (Grażyna Piotrowicz) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor WM.
03 lutego 2020 13:54 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor WM.
25 lipca 2019 08:19 (Grażyna Piotrowicz) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor WM.