Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X/59/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie : 1. p. Bogdan Górski 2. p. Halina Karpienia 3 p. Genowefa Kiezik 4...

Uchwała nr X/58/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001r. w sprawie ustanowienia medalu za szczególne zasługi dla Miasta, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : §...

Uchwała nr X/57/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001r. w sprawie ustanowienia medalu za szczególne zasługi dla Miasta, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : §...

Uchwała nr X/56/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie nadania honorowego obywatela Miasta

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co na stępuje : § 1. Nadaje się Panu Erhardowi Kawlathowi tytuł „ Honorowy Obywatel Miasta Giżycka” – jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania...

Uchwała nr X/55/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/2/98 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 lutego 1998r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 34 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje...

Uchwała nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie założeń kierunkowych społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 - 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Ustala się założenia kierunkowe społeczno – gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006, stanowiące załącznik do niniejszej...

Uchwała nr X/53/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U., tekst jednolity z 2003 r. nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Utworzyć środki specjalne: 1) w R. 80114 - przy Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. 2) w R. 80110 - przy Gimnazjum Nr...

Uchwała nr X/50/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/77/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 listopada 2000r dotyczącej ustalenia zasad odpłatności oraz wysokości opłat za przedszkola miejskie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Tj. Dz.U.Nr 67, poz. 329 z 1996r. z późn. zm. ) rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. W uchwale nr XXXVIII/30/97...