Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/66/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie opłat adiacenckich

Uchwała nr XXXIII/66/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.

w sprawie opłat adiacenckich.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz 1806; Nr 153, poz.1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568;Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 / w związku z art.98 ust.4 i art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800;Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058 / Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 720 i 721,i Nr 96 poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880/
Rada Miejska w Giżycku uchwala , co następuje :


§ 1. Właściciel nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art.
144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uczestniczą w kosztach budowy
infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich
wynoszących 35% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość ustala się opłatę
adiacencką w wysokości 35% różnicy wartości nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 662
07 września 2004 11:41 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
07 września 2004 11:29 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu