Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: sytuacji politycznej na Ukrainie

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie sytuacji politycznej na Ukrainie. Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr XXV/99/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XXV/99/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tj. Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003r....

Uchwała nr XXV/97/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005

Uchwała nr XXV/97/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005. Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o tran ...

Uchwała nr XXV/96/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozwiązania Komisji Doraźnej

Uchwala nr XXV/96/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie rozwiązania Komisji Doraźnej. Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr XXV/95/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXV/95/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie § 68 ust. 3 Statutu Miasta Giżycka, przyjętego uchwała nr VI/22/03 rady Miejskiej w Giżycku, zm. uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25.04.2003r. Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. 1.Uznać...

Uchwała nr XXV/94/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXV/94/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała nr XXV/93/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XXV/93/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków. Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz. U. z...

Uchwała nr XXV/92/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXV/92/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz....

Uchwała nr XXV/91/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Uchwała nr XXV/91/04 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2005. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2002r. Nr 147,...