Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji

Główny Specjalista

Starszy Inspektor

Starszy Inspektor

Starszy Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Planowania i Inwestycji należy:

1. W zakresie architektury i urbanistyki:

1) przygotowywanie materiałów i nadzorowanie realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzorowanie procedury ich sporządzania,
- przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
4) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) przygotowywanie materiałów i nadzorowanie realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami przy współpracy z Wydziałami Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
8) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków Miasta,
9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
10) nadzór nad ochroną zabytków oraz współpraca z Wydziałem Nadzoru Budowlanego w Starostwie i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
11) kształtowanie architektury i krajobrazu miejskiego (komunalnego); wyznaczanie, kreowanie, projektowanie małej architektury i zieleni w mieście,
12) planowanie energetyczne.

2. W zakresie inwestycji i remontów:
1) Zbieranie i gromadzenie danych o potrzebach Miasta w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej Miasta w oparciu o:
a) plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz plany szczegółowe,
b) założenia kierunkowe społeczno-gospodarczego rozwoju Miasta,
c) wnioski mieszkańców i propozycje radnych,
d) potrzeby zgłaszane przez wydziały Urzędu,
2) Tworzenie i przygotowywanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Gospodarczego,
3) Prace remontowe w obiektach stanowiących majątek Miasta uzgodnione i zaakceptowane przez Burmistrza Miasta Giżycka, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) Rozliczanie pod względem rzeczowym zadań realizowanych przy współudziale środków finansowych otrzymanych z funduszy pomocowych,
5) Przygotowywanie inwestycji do realizacji pod względem dokumentacyjnym, a w szczególności:
a) zlecanie i odbiór nowych dokumentacji,
b) aktualizacja dokumentacji posiadanych,
c) uzyskiwanie warunków lokalizacji bądź zabudowy obiektów budowlanych oraz pozwoleń na budowę,
d) analizy i studia wykonalności.
6) organizowanie i zarządzanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych:
- zlecanie robót budowlanych, dostaw i usług,
- przekazywanie placów budów,
- sporządzanie projektów umów na roboty, dostawy, usługi,
- kontrola realizacji inwestycji i informowanie Burmistrza o przewidywanych zmianach w ich realizacji (zakres, koszty),
- organizowanie odbiorów końcowych,
- dokonywanie końcowych rozliczeń przedmiotów umów,
- egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
- sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych inwestycji i remontów,
- zabezpieczenie dostaw inwestorskich,
- sporządzanie materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- pełnienie nadzoru inwestorskiego;
7) Pełnienie funkcji zarządcy w zakresie:
- kanalizacji deszczowej,
- dróg gminnych publicznych, wewnętrznych i pozostałych terenów komunikacyjnych na gruntach Miasta;
8) Wydawanie i ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego celem realizacji robót, wbudowania urządzeń i ich lokalizacji.
9) Współpraca z zarządcami dróg publicznych i spółkami komunalnymi w zakresie planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury technicznej,
10) Uzgadnianie lokalizacji projektowanych urządzeń stanowiących majątek Miasta.

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.04.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Piotrowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 32772
03 lutego 2020 13:52 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
04 listopada 2019 11:12 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Służba przygotowawcza .
04 listopada 2019 11:12 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Służba przygotowawcza WPI.