Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych gminnych – RI/01

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek do pobrania w załączniku oraz w pok. 121, zawierający:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
  • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego,

Załączniki:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a przypadku reklamy – z podaniem jej wymiarów,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych /projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego/,
  • w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji,

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój nr 104

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie urządzeń zgodnie  z uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku.  

Termin i sposób załatwienia

Drogi publiczne
  • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja administracyjna,
  • ważność decyzji określa termin zajęcia pasa drogowego,
Drogi wewnętrzne
  • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zostaje zawarta umowa cywilno-prawna,
  • ważność umowy określa termin zajęcia działki drogi wewnętrznej,  

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2000r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2003r. Nr 200 poz. 1593 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. Nr 150 poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. Z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Drogi publiczne

- odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta /odwołanie składa się w sekretariacie urzędu/, 

Drogi wewnętrzne

 - nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5296
21 czerwca 2018 08:01 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:00 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.
21 czerwca 2018 07:59 (Mirosław Domysławski) - Aktualizacja danych załącznika.