Lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym drogi gminnej RI/06

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek złożony do Burmistrza Miasta /do pobrania w Punkcie Informacji Urzędu, pok. nr 7;  w Referacie Inwestycji, pok. nr 114, tel. 0 87 7324 122/,
 2. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym,
 • lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń,
 • planowany okres umieszczenia obiektów, urządzeń w pasie drogowym,  

Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a przypadku reklamy – z podaniem jej wymiarów,

  Załączniki wymagane na żądanie Burmistrza Miasta:

 • projektu budowlanego obiektu umieszczanego w drodze wewnętrznej,  

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu pok. 104

Opłaty

Opłata skarbowa do wydanej decyzji w wysokości 10,00 zł.  

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.  

Termin i sposób załatwienia

Drogi publiczne
 • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja administracyjna,


Drogi wewnętrzne

 • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zawarta zostaje umowa cywilno-prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594   – ze zmianami),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 27 lutego 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 25 lutego 2013 r.,poz. 260),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282),

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta /odwołanie składa się w sekretariacie urzędu/, 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1707
21 czerwca 2018 08:56 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:56 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:55 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.