Wydawanie decyzji na lokalizaję lub przebudowę zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną gminną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek złożony do Burmistrza Miasta / do pobrania w Punkcie Informacji Urzędu, pok. nr 7 lub w Referacie Inwestycji, pok. 114, tel. 87 73 24 122/
 2. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację zjazdu,
 • parametry techniczne zjazdu oraz opis miejsca lokalizacji zjazdu
 • w przypadku przebudowy zjazdu istniejącego  - parametry techniczne zjazdu

Załaczniki 

 • szczegółowy plan sytuacyjny z miejscem lokalizacji zjazdu w skali 1 : 1000 lub 1 : 500

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacji Urzędu, pok. nr 7

Opłaty

Opłata skarbowa do wydanej decyzji w wysokości 10,00 PLN

Termin i sposób załatwienia

 • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja administracyjna
 • decyzja ważna na czas nieokreslony,
 • ważność decyzji wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania, zjazd nie został wybudowany 

Sprawę załatwia Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 114 /I pietro/ tel. 87 73 24 122 e-mail: marcin.wojcik@gizycko.pl

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r., poz. 1515)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 , poz. 267 z póź. zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 460 zpóź. zm. )
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z póź. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.u. z 1999 r., Nr 43, poz. 430)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta /odwołanie składa się w Punkcie Informacji Urzędu pok. nr 7

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2016 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1036
21 czerwca 2018 08:48 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:48 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.
21 czerwca 2018 08:47 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.