Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu z nieruchomości na drogę wewnętrzną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony do Burmistrza Miasta /do pobrania w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego , pok. nr 7 lub w Referacie Inwestychi pok. nr 114, tel. 87 73 24 122/

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację zjazdu,
 • parametry techniczne zjazdu oraz opis miejsca lokalizacji zjazdu,
 • w przypadku przebudowy zjazdu istniejącego - parametry techniczne zjazdu,

Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny z miejscem lokalizacji zjazdu w skali 1: 1000 lub 1 : 500,   

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacji Urzędu, pok. nr 7

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

 • w ciągu 14 dni od złożenia wniosku
 • zezwolenie może być wydane na czas nieokreślony
 • zezwolenie traci ważność, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania, zjazd nie został wybudowany

Sprawę załatwia Referat Inwestycji Urzedu miejskiego w Giżycku , pok. nr 114 /I piętro/ tel. 87 7324 122, email: marcinwojcik@gizycko.um.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515); 
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2003r. Nr 200 poz. 1593 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 1999 r. Nr 43, poz. 430)Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4168
21 czerwca 2018 08:51 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:51 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.
21 czerwca 2018 08:50 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.