Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych - segment B i C w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku

Giżycko: Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych - segment B i C w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku Numer ogłoszenia: 62771 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 96544 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OG

Przebudowa ulicy Kombatantów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa ulicy Kombatantów Numer ogłoszenia: 93690 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAM&Oacu

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny typu ,,letnia kawiarenka" zlokalizowany na Plaży Miejskiej w Giżycku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny typu „letnia kawiarenka”, zlokalizowany na Plaży Miejskiej w Giżycku Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 29.05.2015 r. o...

Rozeznanie rynku - flagowanie miasta Giżycka (do 29.04.2015)

Giżycko, dnia 22.04.2015 roku WM.7021.9.1.JS Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty...

„Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

„Zagospodarowanie terenu przy ul.: Kolejowej - Żeglarskiej”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl