Przetargi

„Zagospodarowanie terenu przy ul.: Kolejowej - Żeglarskiej”

 

 

 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

 na wykonanie zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu przy ul.: Kolejowej - Żeglarskiej”

 

  1. Zamówienie dotyczy wykonanie robót budowlanych, w zakresie: 

a)   rozbiórki elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (tj.: pozostałości fundamentów, starych nawierzchni, elementów infrastruktury podziemnej – studni) z wywozem gruzu i kosztem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami  –   19,05 m3,

b) mechanicznego plantowania terenu spycharką gąsienicową na powierzchni około  – 8 780 m2,

c)  wykonania utwardzenia powierzchni gruntu działek budowlanych warstwą grub. średnio 15 cm

d)  mieszanką kruszywa naturalnego  –  5 502 m2,

e)  założenia trawników warstwą ziemi urodzajnej grub. 7 cm z obsianiem trawą  –  7 060 m2,

f)  mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków  –  1 egz.,

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie trzy dni od podpisania umowy i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r.. 

3. Termin składania ofert w przetargu pisemnym upływa dnia 21 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00. Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104.

 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2015 r., o godz. 14.10. w siedzibie Wydziału Inwestycji – Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego,  pok. 114. 

 5.   Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 6. Zawartość oferty:

 a) Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej,  „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełnione zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do dokumentacji przetargowej,

b) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

c)  oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

7. Dokumentacja przetargowa wraz z Załącznikami do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 Anita Chmielewska       –      Naczelnik Wydziału Inwestycji

 Urzędu Miejskiego w Giżycku

  tel. 0 87 73 24 144.

                                              

z up. Burmistrza Miasta

(-)             

Roman Łożyński     

Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.04.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2015 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2679
11 czerwca 2015 09:51 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [zeglarska_kolejowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2015 10:34 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2015 10:34 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)