Przetargi

Rozeznanie rynku - flagowanie miasta Giżycka (do 29.04.2015)

Giżycko, dnia 22.04.2015 roku

WM.7021.9.1.JS

Rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: ,,Flagowanie miasta Giżycka”.

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko,  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 087 732 41 31, fax: 087 428 52 41, urzad@gizycko.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Flagowanie miasta Giżycka – rozwieszanie i zbieranie flag z masztów, rozwieszanie i zbieranie flag na drzewcach, wykonanie i montaż uchwytów do flag.

3. Opis sposobu obliczania ceny.

Cenę należy określić w złotych polskich.

4. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2016 roku.

5. Warunki płatności.

1) Faktury będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty zrealizowania poszczególnych zleceń, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe wskazane na fakturze.

2) Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  • kryterium: cena – 100%

            Sposób oceny ofert:

Wc = Cn / Cb x 100pkt

Wc – wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Cn – uśredniona cena najniższa (cena brutto)

Cb – uśredniona cena badana (cena brutto).

 7.   Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail jacek.stankiewicz@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2015 roku do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 8.     Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Jacek Stankiewicz – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. (087) 732 41 31, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl)

   Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

  • ofertę cenową i zaakceptowany wzór umowy– zał. nr 1

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyn lub odstąpienia od zawarcia umowy.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty i wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2015 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1152
22 kwietnia 2015 15:27 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [formularz_oferty_i_wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2015 15:27 (Jacek Stankiewicz) - Usunięcie załącznika [formularz_oferty_i_wzor_umowy.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2015 15:23 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [formularz_oferty_i_wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)