Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny typu ,,letnia kawiarenka" zlokalizowany na Plaży Miejskiej w Giżycku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod
punkt gastronomiczny typu „letnia kawiarenka”,
 zlokalizowany na Plaży Miejskiej w Giżycku

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 29.05.2015 r.  o godz. 930 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

Przetarg obejmuje :   grunt o powierzchni 2600 m² stanowiący część działki o nr geod. 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5 oraz część działki o nr geod.  312/7 opisanej w KW OL1G/00026019/9, położonych w Obrębie nr 1 miasta Giżycka na Plaży Miejskiej( rzut graficzny z zaznaczonym terenem przeznaczonym do dzierżawy -stanowi załącznik do ogłoszenia);

Na działce o nr geod. 312/7 usytuowany jest budynek sanitariatów, wymagający remontu oraz wyposażenia w armaturę sanitarną i instalację oświetleniową.

Przeznaczenie - punkt gastronomiczny - letnia kawiarenka z możliwością usytuowania   tymczasowych  obiektów  budowlanych  niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie póżniej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, w którym mowa w art. 30  ust. 1 Prawa Budowlanego . Obiekty te mogą pozostać na działce będącej przedmiotem umowy w okresie maj- wrzesień każdego roku.

Okres trwania dzierżawy - oznaczony od dnia 1 czerwca 2015  r.  do  dnia 30 września  2016 r.  

Wadium – 10.000,00 zł;

Przygotowanie budynku i terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego  (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym.  

Na prowadzenie działalności należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz wszelkie przewidziane prawem pozwolenia.

Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 20 000,00 zł. za jeden sezon.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 Uwagi:

  1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego,   jednak nie później niż do 1czerwca 2015 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Zwycięzca przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr  95 1240 5787 1111 0010 5868 4222  nie później niż do dnia 27.05.2015 r. do godz. 1500. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.
  1. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,  

pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

  1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca punktu gastronomicznego nie stawi się do

zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Dyrektor MOSiR-u może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Wpłata czynszu dzierżawnego  za 2015 r.  powiększonego o podatek  VAT  i pomniejszonego  o  wadium  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  nastąpi do dnia zawarcia umowy.
  2. W terminie do 31 marca 2016 r.  roku Dzierżawca ma obowiązek wpłacić czynsz za sezon 2016 r.
  1. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
  2. Bliższe informacje na temat przetargu, można uzyskać w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, telefon 87 429 27 53. Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 500 080 893 ( Marian Mieńko )

Giżycko, dnia 23.04.2015 r.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2015 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aneta Rudzińska
Ilość wyświetleń: 1197
23 kwietnia 2015 09:17 (Aneta Rudzińska) - Dodanie załącznika [teren_przeznaczony_do_dzierzawy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2015 09:16 (Aneta Rudzińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)