Przetargi

Audyt zewnętrzny na koniec okresu trwałości projektu pn. „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy Św. Brunona w Giżycku"

 

                 

                

                  

 

Znak sprawy - WT.042.41.1.2.2015EK                                           

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY

o wartości poniżej 30 tys. euro

 1. Przedmiot zamówienia:

 Audyt zewnętrzny na koniec okresu trwałości projektu pn. „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy Św. Brunona w Giżycku”

współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

 PROJEKT nr WND-RPWM.05.02.01-28-027/09

Całkowita wartość projektu – 6 624 879,20 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 614 577,93 PLN

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” (Olsztyn,  dnia 13 kwietnia 2010r.)

2.  Termin składania ofert do dnia 10-04-2015 r. o godz. 13.00.

3.  Termin otwarcia ofert -  10-04-2015 r. o godz. 13.10 w siedzibie Zamawiającego.

 4.   Terminy realizacji:

 - rozpoczęcia czynności audytowych: orientacyjny termin 14 kwietnia 2015 r.

- ostateczny termin wykonania audytu zewnętrznego ustala się na dzień 30 kwietnia 2015 r.

- czas trwania czynności audytowych w siedzibie Beneficjenta:  max. 2 dni robocze

5.  Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:

1)    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne  kwalifikacje i doświadczenie oraz dysponują osobami (minimum dwie osoby – w tym biegły rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.

2)    Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

a)    kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,

b)    doświadczenie:

-   w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,

-   związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

-   w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

3)    Audyt mogą  przeprowadzić podmioty, które m.in.:

a)  uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

b)  do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U.  z 2009r.,Nr 77, poz.649.),

c)  posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.  U. Nr 249 poz.2104 z 2005r. z późn. zm.),

d)  w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz

-  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

-  nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności opisany szczegółowo w Dokumentacji Przetargowej..

5.  Kryteria oceny oferty - 100 % cena.

6.  Dokumentację Przetargową można odebrać w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 113,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 877324120 lub (122), lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  w zakładce przetargi.

7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  Urząd Miejski  w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko tel. + 48 87 73 24 120, fax. + 48 87 428 5241 z oznaczeniem nazwą zamówienia.

8. Osoby upoważnione do udzielania informacji o postępowaniu:

Ewa Kuliś  tel. 877324120 (122) e-mail: ewa.kulis@gizycko.pl,;

Magdalena Fuk tel. 877324155  e-mail: magdalena.fuk@gizycko.pl

 

      Zatwierdzam:

   Roman Łożyński

                                                                                                   Zastępca Burmistrza Giżycka 

Projekt pn. „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy Św. Brunona w Giżycku” otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.04.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2015 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1396
20 kwietnia 2015 14:17 (Sebastian Pyzalski) - Usunięcie załącznika [img4122201060001.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2015 14:17 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [img4200101300001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2015 11:54 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [img4122201060001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)