Przetargi

Przebudowa ulicy Kombatantów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gizycko.pl


Giżycko: Przebudowa ulicy Kombatantów
Numer ogłoszenia: 93690 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kombatantów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kombatantów o długości około 360 m w Giżycku w zakresie:

1. Rozebranie warstwy ścieralnej wraz z odwiezieniem do magazynu Zamawiającego.

2. Rozebranie podbudowy betonowej wraz z utylizacją.

3. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm.

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z 50% zawartością ziaren łamanych, stabilizowanego mechanicznie o gr.20 cm.

5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.

6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.

7. Rozebranie starych krawężników betonowych wraz z utylizacją.

8. Wbudowanie nowych krawężników betonowych.

9.Rozebranie opasek przy krawężnikach.

10. Wykonanie opasek przy krawężnikach z nowego materiału.

11. Wykonanie opasek przy krawężnikach z materiału rozbiórkowego.

12. Przebudowa chodnika (dojście do przejścia dla pieszych).

13 Przebudowa zjazdów.

14. Regulacja studni, wpustów, zaworów i zasuw.

15. Częściowa regulacja nawierzchni przejść, zjazdów, zatok parkingowych, itp.

16. Wykonanie oznakowania poziomego.

17. Wywóz materiału rozbiórkowego nadającego się ponownego użycia do magazynu Zamawiającego oraz pozostałego do utylizacji.

 Zgodnie z załączoną uproszczoną dokumentacją techniczną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 13.1 SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. W pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,

V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Przebudowa ulicy Kombatantów.

5. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, tj.:

Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie albo budowie ulicy lub drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości robót nie mniejszej niż
200 000 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ,
 z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej o należny podatek VAT.

2. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

3. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 4.

4. Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny. Przy czym celem przywołania podstawy np.: z Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych, jest tylko i wyłącznie opis roboty, a nie wskazywanie podstaw normatywnych, które Wykonawca powinien uwzględniać w kalkulacji. Załączanie przedmiaru nie jest obowiązkowe w przypadku przyjęcia zasady wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych. Intencją Zamawiającego jest stworzenie Wykonawcom dogodnych warunków przy sporządzaniu oferty natomiast Zamawiający podkreśla ryczałtową zasadę wynagrodzenia umownego.

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1      - Cena – 98

2      - okres rękojmi - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

4) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Zmiana terminu wykonania z tytułu:

1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

2) odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji,

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny,

4) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 4) Umowy,

5) konieczności wprowadzenia zmian technologicznych,

6) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

7) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

8) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

9) w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

10) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

11) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

12) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

3. Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
w zakresie zgodnym z SIWZ,

2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Wydział Inwestycji, Referat Inwestycji, pok. 114 Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Dowejko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2015 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1373
13 maja 2015 12:53 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2015 12:43 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 maja 2015 12:43 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)