Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zamiany lokali mieszkalnych

Uchwała nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zamiany lokali mieszkalnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) oraz w oparciu o art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: wyposażania jednostek gminnych w mienie

Uchwała nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wyposażania jednostek gminnych w mienie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:...

Uchwała nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku

Uchwała nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Giżycku. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 238 ust. 2 w związku...

Uchwała nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie:o zmianie uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie o zmianie uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Na podstawie art. 18...

Uchwała nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych. Na podstawie art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o...

Uchwała nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku

Uchwała Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007roku w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku. Na podstawie art. 20 ust....

Uchwała nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku

Uchwała Nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej w Giżycku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r....

Uchwała nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,...