Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Giżycka w latach 2008-2015

Uchwała nr XIX/9/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 marca 2008 roku

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku na lata 2007- 2011

Uchwała nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr...

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategia Mieszkaniowa Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012

Uchwała nr VII/25/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategii Mieszkaniowej Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Program Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012

Uchwała nr XLII/47/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012 Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10 i art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) i art. 5 ust....

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy...

Materiał nt. strategicznych dokumentów rozwojowych, opracowany w ramach programu "Przejrzysta Polska"

ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI Zadanie 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Uchwałą Nr XXII/15/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Giżycka. Opracowanie to obejmuje całościową...

KIERUNKI ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE GIŻYCKU W LATACH 2005-2010

Uchwała nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w mieście Giżycko w latach 2005 – 2010 . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7...

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GIŻYCKA

Uchwała nr XXII/15/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia strategii ekorozwoju miasta według procedury Agendy 21 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. Zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje...

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO MIASTA GIŻYCKA NA LATA 2004-2010

Uchwała nr XXII/57/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Giżycka na lata 2004-2010 Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) Rada...