Strategia rozwoju

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategia Mieszkaniowa Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012

Uchwała nr VII/25/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Giżycka – Strategii Mieszkaniowej Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tj. DZ.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( tj. DZ.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka- Strategię Mieszkaniową Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2007 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2728
04 kwietnia 2007 14:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
05 kwietnia 2007 08:10 (Administrator) - Dodano załącznik