Strategia rozwoju

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku na lata 2007- 2011

Uchwała nr IX/45/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 21 czerwca 2007r.


w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:


§1. Przyjmuje się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku na lata 2007- 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XLIV/77/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

 

Uchwała nr XXIII/54/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2008 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2412
09 lipca 2007 08:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
09 lipca 2007 08:59 (Administrator) - Dodano załącznik
25 września 2008 13:20 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.