Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont i przebudowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24 - etap I

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. na wykonanie zadania: „Remont i przebudowa i

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Doposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa Sars-CoV-2.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne Działania 11.2 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,...

MOSiR: Zwiększenie natężenia oświetlenia na nie mniej niż 500 luksów na całej powierzchni boiska z uwzględnieniem równomierności oświetlenia oraz wykonanie projektu oświetlenia bieżni od strony ul. Obwodowej Stadionu Miejskiego przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku wraz z kosztorysem

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń umożliwiających zwiększenie natężenia oświetlenia na całej powierzchni płyty głównej na nie mniej niż 500 luksów z uwzględnieniem równomierności oświetlenia oraz wykonanie dokumentacji budowlanej...

„Dokumentacja projektowo – kosztowa obejmująca roboty budowlane pozostałe do zakończenia zadania: „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. /termin składania ofert do 02 grudnia 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 612751-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicz

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń lokalu przy ul. Słowiańskiej 2 u.7 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń lokalu przy ul. Słowiańskiej 2 u.7 w Giżycku

Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną /termin składania ofert do 30 listopada 2020 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 609908-N-2020 z dnia 2020-11-13 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:&