Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego /termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - do 27 lutego 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 14756 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki scenicznej i elektroakustyki - zmiana terminu składania ofert - do 14 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 13215 - 2017 z dnia 2017-01-24 r. Giżycko: Przebu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodaro

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7&r

PRZETARG NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych  

Zapraszenie do składania ofert na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn....