Uchwały Rady (2007)

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionego...

Uchwała nr XVI/120/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XVI/120/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska...

Uchwała nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr XVI/119/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XVI/119/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy o samorządzie gminnym (Tekst...

Uchwała nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół...

Uchwała nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

Uchwała nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.9 lit.a oraz lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591...

Uchwała nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust. 1 pkt...

Uchwała nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Wyrazić...

Uchwała nr XV/108/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XV/108/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...