Przetargi

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - termin składania ofert do 17 kwietnia 2019r. do godziny 10.00.

Termin składania ofert - 17 kwietnia 2019r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 532159-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.
Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko, krajowy numer identyfikacyjny 79067117100000, ul. al. 1 Maja  14 , 11-500  Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 73 24 111, 7324 143, , e-mail przetargi@gizycko.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gizycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gizycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gizycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku
Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2019.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku”, t.j.:
1) w części opisanej jako zakres nr I – naprawy nawierzchni z prefabrykatów betonowych i nawierzchni kamiennych:
• roboty naprawczo-konserwacyjne przy nawierzchniach: z płyt betonowych sześciokątnych „trylinki”; z płyt drogowych; z płyt betonowych 35x35 cm; z betonowej kostki brukowej – z uzupełnieniem nierówności podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm (tj. 2 x 10 cm) pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2,
• roboty polegające na wykonaniu nawierzchni: z płyt betonowych sześciokątnych „trylinki” lub bloczków; z betonowej kostki brukowej – po wcześniejszym wykonaniu koryta; przygotowaniu podłoża; wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2,
• roboty związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm (tj. 2 x 10 cm) pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2,
• roboty naprawczo-konserwacyjne – polegające na wyrównaniu linii obrzeży z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej lub linii krawężników z uzupełnieniem ławy betonowej z betonu C 8/10 z oporem, lub na wymianie uszkodzonych prefabrykatów na inne pochodzące z rozbiórki i innych robót drogowych przy nawierzchniach z prefabrykatów betonowych lub kostki kamiennej, 2) w części opisanej jako zakres nr II – naprawy nawierzchni gruntowych:
• roboty naprawczo-konserwacyjne przy nawierzchniach gruntowych polegające na wykonaniu lub uzupełnieniu nierówności mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm przez rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr.10 cm;
• roboty konserwacyjne przy nawierzchniach gruntowych przez profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką z zagęszczeniem walcem gumowym bez uzupełnienia ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, Szczegółowo przedmiot zamówienia określa „Formularz oferty cenowej” stanowiący Załącznik nr 1A do SIWZ i Załącznik nr IB do SIWZ oraz „Zakresu robót Wykonawcy – Kosztorysu ofertowego – dla zakresu nr …” (Załącznik nr 1 do umowy), stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ i Załącznik nr 3B do SIWZ. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na fizycznym wykonywaniu prac tj.: • profilowaniu powierzchni nawierzchni lub dna koryta, • wyrównaniu podbudowy lub warstwy nawierzchni z kruszywa, • uwałowaniu poszczególnych warstw nawierzchni. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności będące przedmiotem zamówienia wymienione w ust. 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 917 – ze zmianami).

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania).
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ „Wzorze Umowy”, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
7. Powyższy wymóg określony w punkcie 2 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45233320-8
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233251-3
45233252-0
45233253-7
45233260-9
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 133590,50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zdolność techniczna lub zawodowa dla zakresu nr I i zakresu nr II

• kadra techniczna dla zakresu nr I zakresu nr II:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale III. ust. 1 SIWZ w specjalności: inżynieryjnej – drogowej.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 1) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
• zdolność zawodowa dla zakresu nr I:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności zawodowej Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o którym mowa w Rozdziale III. ust. 1 SIWZ. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć remonty nawierzchni z prefabrykatów betonowych i kamienia lub wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych i kamienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 2) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SIWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykonane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.

• zdolność zawodowa dla zakresu nr II:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności zawodowej Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o którym mowa w Rozdziale III. ust. 1 SIWZ. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć remonty nawierzchni gruntowych i z mieszanek kruszyw lub wykonanie nawierzchni gruntowych i z mieszanek kruszyw. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 2) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5B do SIWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykonane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 3) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.9 pkt. 1) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SIWZ lub Załącznikiem nr 5B do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SIWZ i Załącznik nr 1B do SIWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,
3) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 dla wybranego zakresu w wysokości:
◦ dla zakresu nr I – w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
◦ dla zakresu nr II – w wysokości: 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych ).
◦ dla zakresu nr I i zakresu nr II – w wysokości: 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
I. w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj: PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium;
II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
III. gwarancjach bankowych;
IV. gwarancjach ubezpieczeniowych;
V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2. (II) – (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku – zakres nr I” lub „Wadium – przetarg: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku – zakres nr II”.
5. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta Giżyckiego, pok. 101
6. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt. 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie Zamawiającego pok. 101 (pn. – pt. 09.00-14,00). W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy Zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia oferty):
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miejską Giżycko reprezentowaną przez Burmistrza Giżycka,
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a. gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp)
6) musi być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).
7) gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 12. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
13. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
15. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas rozpoczęcia robót od momentu zlecenia 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  Adres strony internetowej, na której Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
 
 IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:
1) ustawowej zmiany podatku VAT,
2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi
3) konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
4) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,
5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
2. Zmiana terminu wykonania z tytułu:
1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów i instancji,
2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny,
3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,
4) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
5) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),
6) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
3. Inne zmiany:
1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,
2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ, 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja Zamawiającego dotyczące danych osobowych. 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; • inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty); • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: ◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; ◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: ◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Naprawy nawierzchni z prefabrykatów betonowych i nawierzchni kamiennych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: • roboty naprawczo-konserwacyjne przy nawierzchniach: z płyt betonowych sześciokątnych „trylinki”; z płyt drogowych; z płyt betonowych 35x35 cm; z betonowej kostki brukowej – z uzupełnieniem nierówności podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm (tj. 2 x 10 cm) pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2, • roboty polegające na wykonaniu nawierzchni: z płyt betonowych sześciokątnych „trylinki” lub bloczków; z betonowej kostki brukowej – po wcześniejszym wykonaniu koryta; przygotowaniu podłoża; wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2, • roboty związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %, rozścielenie warstwy mieszanki wraz z zagęszczeniem gr.10 cm dla nawierzchni dla ruchu pieszych i gr. 20 cm (tj. 2 x 10 cm) pod nawierzchnie obciążone ruchem KR 1-KR 2, • roboty naprawczo-konserwacyjne – polegające na wyrównaniu linii obrzeży z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej lub linii krawężników z uzupełnieniem ławy betonowej z betonu C 8/10 z oporem, lub na wymianie uszkodzonych prefabrykatów na inne pochodzące z rozbiórki i innych robót drogowych przy nawierzchniach z prefabrykatów betonowych lub kostki kamiennej, Szczegółowo przedmiot zamówienia określa „Formularz oferty cenowej” stanowiący Załącznik nr 1A do SIWZ i Załącznik nr IB do SIWZ oraz „Zakresu robót Wykonawcy – Kosztorysu ofertowego – dla zakresu nr …” (Załącznik nr 1 do umowy), stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ i Załącznik nr 3B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6, 45233320-8, 45233220-7, 45233223-8, 45233226-9, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7, 45233260-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 108832,11
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas rozpoczęcia robót od momentu zlecenia 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Naprawy nawierzchni gruntowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: • roboty naprawczo-konserwacyjne przy nawierzchniach gruntowych polegające na wykonaniu lub uzupełnieniu nierówności mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm przez rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr.10 cm; • roboty konserwacyjne przy nawierzchniach gruntowych przez profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką z zagęszczeniem walcem gumowym bez uzupełnienia ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, Szczegółowo przedmiot zamówienia określa „Formularz oferty cenowej” stanowiący Załącznik nr 1A do SIWZ i Załącznik nr IB do SIWZ oraz „Zakresu robót Wykonawcy – Kosztorysu ofertowego – dla zakresu nr …” (Załącznik nr 1 do umowy), stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ i Załącznik nr 3B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24758,38
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas rozpoczęcia robót od momentu zlecenia 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2019 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Angelika Chodnicka-Konopko
Ilość wyświetleń: 625
17 kwietnia 2019 14:09 (Angelika Chodnicka-Konopko) - Usunięcie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_i_i_ii_czesci.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 14:07 (Angelika Chodnicka-Konopko) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_i_i_ii_czesci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 14:07 (Angelika Chodnicka-Konopko) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_i_i_ii_czesci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)