Przetargi

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego
wraz z odwodnieniem, na działkach geod. nr  1-275/45 oraz 1-275/47
na łącznej powierzchni – 285,00 m2,

 

 1. 1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Roboty drogowe – nawierzchniowe:  

 1. transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 
 2. korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość 40 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,
 3. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego
  w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm, 
 4. ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu,
 5. ustawienie krawężników betonowych „na płask” o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  i ławie betonowej z betonu,
 6. wykonanie nawierzchni płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” rozbiórkowej,
  na podsypce piaskowej.

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa Zaproszenie do składania ofert.  

 

 1. 2.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej 

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

 1. 3.     TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Termin składania ofert upływa dnia 08 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

 

Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik                    –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120, e-mail:            marcin.wojcik@gizycko.pl

Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                                marcin.wojcik@gizycko.pl

 1. 4.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Okres rękojmi

10    pkt.

 

 1. 5.     INNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert można odebrać w Wydziale Planowania i Inwestycji,
w pokoju 113, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2019 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 663
10 kwietnia 2019 13:26 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 13:13 (Michał Babiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 13:11 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.