Przetargi

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

                                                                                               Zaproszenie

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

Nazwa zamówienia:

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.                                                                                                                                                                                            

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl                                                                             

                                                                             

 

Giżycko, marzec 2019 r.

ZAWARTOŚĆ

 

 1. Informacje wprowadzające.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Termin wykonania zamówienia.
  2. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
   1. Opis sposobu przygotowania oferty.
   2. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
   3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
   4. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
   5. Postanowienia końcowe.
   6. Załączniki.

1.      INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   w postępowaniu na wykonanie prac projektowych na rzecz Zamawiającego  pn.

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

§   Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

§   Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

1.2    Użyte w Dokumentacji terminy mają następujące znaczenie:

·       „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko,

·       „Zaproszenie ” – zaproszenie do składania ofert – opis szczególnych zasad udziału w postępowaniu wraz z warunkami umownymi realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

·        „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego „Zaproszenia”,

·        „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2,

·       „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.   

1.3    Dane Zamawiającego:

Gmina Miejska Giżycko,

Al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

dokładny adres do korespondencji:                            Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                    Al. 1 Maja 14

                                                                                    11 – 500 Giżycko

telefon                                                                                87 73 24 120

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl                                                                      

 

znak postępowania:                                                     WPI.7013.48.1.2019.GW                                                                        

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest  Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

2.2. W zakres zamówienia wchodzi:

2.2.1 Projekt budowlany zamienny (PB) oraz niezbędne branżowe projekty wykonawcze (PW). Wersja papierowa – PB 6 egzemplarzy, PW – 4 egzemplarze.

2.2.2  Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., wersja edytowalna (ath) - 1 egzemplarz.

2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa –  2 egzemplarze.

UWAGA:

 1. Wersje elektroniczne  wszystkich opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD w postacie nieedytowalnej „pdf” oraz edytowalnej – dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, dxf, kosztorysowe: .ath.

 1. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na przebudowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

2.2.4       Wykonawca w ramach zamówienia uzyska na swój koszt:

-  mapę do celów projektowych,

-  wszelkie niezbędne pozwolenia, warunki przyłączenia do sieci, uzgodnienia zarządców sieci, opinie itp. oraz wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do  wykonania przedmiotu umowy  i uzyskania przez Zamawiającego Decyzji zmiany pozwolenia na budowę.

2.3  Wytyczne Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wprowadzenia do posiadanej dokumentacji poniższych zmian:

a)   Zaprojektowanie gazowego ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe) i  

wytwarzania ciepłej wody  użytkowej z sieci gazowej zlokalizowanej w obrębie budynku – zgodnie z warunkami, o które należy wystąpić w imieniu Zamawiającego do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. , na podstawie posiadanego przez Zamawiającego  „Oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego” znak:

 WF82/0000029053/00001/2019/00000 z dnia 19.03.2019 r. (Zał. Nr 3 Zaproszenia),

b)   Zaprojektowanie pieca kondensacyjnego,

c)   Zaprojektowanie rekuperacji,

d)   Zaprojektowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych  budynku z elementów   

ceramicznych o niskiej nasiąkliwości,

e)   Likwidacja kotłowni na opał stały. Likwidacja podpiwniczenia budynku.

f)    Likwidacja stropu z płyt żerańskich,

g)   Zaprojektowanie więźby dachowej opartej bezpośrednio na ścianach nośnych.

2.4  Zamawiający wymaga:

a)    aktualizacji całej posiadanej dokumentacji  przez Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów  w tym przepisów dotyczących  zaprojektowanego układu funkcjonalnego budynku (np. wielkość pomieszczeń, natężenie światła itp.). Link do dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego:

www.gizycko.pl/dokumentacja_schronisko/dokumentacja_posiadana_przez_zamawiajacego.rar

b)    zaprojektowania brakujących opracowań, projektów itp., których Zamawiający nie posiada w swoich zasobach, a których posiadanie jest niezbędne do uzyskania zmiany Decyzji pozwolenia na budowę i wykonania całego zadania.

c)     Przedstawienie do zaopiniowania zaktualizowanego układu funkcjonalnego budynku dla pracowników Przedsiębiorstwa Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w m. Bystry 26, 11-500 Giżycko.

d)    Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak, aby                 w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

2.5  Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

2.6  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

 1. 3.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin podpisania umowy -   5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3.2 Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 125 dni od daty podpisania umowy. 

4.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

4.1    Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

4.2    Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.3). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4.3    Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie skutecznego dostarczenia dokumentów dla 

Zamawiającego  w przypadku wysłania ich pocztą elektroniczną.

4.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

          Grzegorz Witkowski              -            Inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku  tel. 0 87 7324 120 

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.2  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.3  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

5.4   Oferta winna być oznaczona napisem:

„Oferta na „Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki””.

6.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1  Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2019 r. o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

6.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć w Sekretariacie pok. 7 (Punkt Obsługi Klienta) lub wysłać na adres:

        Urząd Miejski

        Al. 1 Maja 14

11    – 500 Giżycko

lub na adres e-mail:   grzegorz.witkowski@gizycko.pl

6.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2019 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

    7.         OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Termin

20 pkt.

 

7.1  Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – najniższa cena złożonej oferty,

Cb – cena oferty badanej, 

7.2  Kryterium – termin:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin realizacji (T) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

 Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin   realizacji wynosi 125 dni,  wg poniższego wzoru:

a) termin realizacji – 125 dni  – 0 punktów,

b) termin realizacji - 110 dni – 10 punktów,

c) termin realizacji - 95 dni – 20 punktów,

7.3  Wynik całkowity.

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + T, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Termin”.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% wartości od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE    PO WYBORZE OFERTY

8.1   W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

8.2  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)   zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

c)   swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)  zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)   odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

9.2  Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 9.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

9.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

 1. 10.    ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - „Oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu  

                             budowlanego” znak:WF82/0000029053/00001/2019/00000 z dnia 19.03.2019 r.,

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 522
17 kwietnia 2019 14:42 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 14:57 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.
02 kwietnia 2019 14:56 (Grzegorz Witkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)