Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania ,,Zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza"

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 13;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów:  Ewa Unrug-Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.  87 732 41 31

 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza, spełniających następujące kryteria:

-          obudowa czujnika przystosowana do pracy ciągłej w warunkach zewnętrznych i umożliwiająca montaż do ścian zewnętrznych budynków;

-          dokonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym i umożliwienie odczytu wyników w dedykowanym systemie dostępnym online z możliwością umieszczenia przekierowania do systemu na stronach internetowych Zamawiającego ;

-          wykorzystanie przy wizualizacji monitorowania jakości powietrza sieci internetowej, transmisji GSM lub LAN i WiFi;

-          laserowy system pomiarów stężeń pyłów PM 2,5 i PM10 (zakres pomiarowy: od 0 do 999 µg/m3, dokładność pomiaru nie gorsza niż 15% w licząc pełnym zakresie pomiarowym)

-          pomiar ciśnienia atmosferycznego z dokładnością co najmniej ± 20 hPa

-          pomiar temperatury i wilgotności (temperatura mierzona z dokładnością pomiaru co najmniej 0,5 °C, zakresem pomiarów co najmniej od - 10°C do +50°C, wilgotność mierzona z dokładnością pomiaru co najmniej 0,2% RH, pełny zakres pomiarów)

 

Zamawiający jest zainteresowany zakupem czujników jakości powietrza o opisanych wyżej parametrach, wraz z usługą wizualizacji danych pomiarowych za pomocą dedykowanej strony w internecie.

Zamawiający zastrzega sobie po podpisaniu umowy możliwość skalibrowania wybranego czujnika z akredytowaną stacją WIOŚ. Przez skalibrowanie rozumie się możliwość wykonania serii min. 10 testów porównawczych i dostrojenie układu w celu maksymalnego zbliżenia wskazań czujnika do wskazań urządzeń WIOŚ.

Zamawiający zapewnia zasilanie w energię elektryczną o napięciu 230V w każdej z przyszłych lokalizacji czujników.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny miasta Giżycka (zestawienie proponowanych lokalizacji czujników -  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
 • Bezwzględnie wymagany termin wykonania 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 110 na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godz. 11:00. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza”
 •  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

 8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty;
 • Załącznik nr 2 – zestawienie lokalizacji czujników jakości powietrza na terenie administracyjnym miasta Giżycka

Giżycko, dnia  14 grudnia 2018 r.

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

Ja/My niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 z siedzibą:  ……………………………………………………………………………….….

 

Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zadania: ,,zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza”

- zgodnie z rozeznaniem cenowym z dnia 14 grudnia 2018 r.

cena netto:  ………………………………zł

podatek VAT:  ……………………………zł

cena brutto:       ………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………………………)

 

Montaż czujników we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach – 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Ponadto oświadczamy, iż:

 • W przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Posiadamy doświadczenie i stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji zlecenia.

 

 

 

 ...................................................

               miejscowość i data                                                                                .......................................................................                            

                                                    Pieczęć i podpis Wykonawcy

                                                             lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

załącznik nr 2

 

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA

 

 

Lp.

Nazwa lokalizacji

Adres

 1. 1.  

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 1. 2.  

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko

 1. 3.  

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. 3 Maja 21, 11-500 Giżycko

 1. 4.  

Ekomarina

ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko

 1. 5.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko

 1. 6.  

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

ul. Gdańska 12, 11-500 Giżycko

 1. 7.  

Plac zabaw

ul. Kajki, 11-500 Giżycko

 1. 8.  

Plac zabaw

ul. Moniuszki, 11-500 Giżycko

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 826
10 stycznia 2019 12:15 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img1100956420001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 14:40 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 14:39 (Edyta Polak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)