Przetargi

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy "Oferta wyceny nieruchomości - opłata adiacencka"

Giżycko, 15 grudnia 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Giżycku

ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41

e-mali: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151,

e-mail: ewelina.antoniak@gizycko.pl

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

 

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Celem Rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiot rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy

 

1. Przedmiotem Rozeznania jest ustalenie wartości wykonania usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości określonych w pkt. 2 wg stanu przed oraz po ich podziale, stosownie do art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z opcją zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Określenie w formie operatu szacunkowego wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami oraz aktualną wiedzą i standardami zawodowymi.
2. Przedmiot zamówienia –nieruchomości, które na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Giżycka uległy podziałowi, wymienione w Załączniku Nr 1 do Rozeznania.
3. Okres trwania umowy – 60 dni.
4. Uszczegółowiony zakres prac:

 • wykonanie operatów szacunkowych ze wskazaniem wartości rynkowej nieruchomości wg stanu przed oraz po podziale nieruchomości,
 • przedmiotem wyceny w ramach jednego operatu może być więcej niż jedna działka ewidencyjna (stosownie do danych zawartych w Załączniku Nr 1), jeśli ich podział zatwierdzony został jedną decyzją, w ramach jednego postępowania na wniosek właściciela nieruchomości.
 • operaty szacunkowe winny zawierać zarówno część opisową jak i graficzną; dokumentacja fotograficzna nieruchomości winna być zamieszczona w operacie szacunkowym bądź dołączona na nośniku informacji w postaci płyty CD w formacie JPG, stanowiącym załącznik do operatu szacunkowego wyceny nieruchomości; dokumentacja winna obrazować stan faktyczny nieruchomości wg stanu na dzień dokonania jej wyceny.

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania usługi, które będą w jego posiadaniu.
6. Usługa wykonania wyceny nieruchomości powinna być wykonana w całości w terminie 60 dni od dnia jej zlecenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub pisemnego powiadomienia.
7. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych usług powinno być każdorazowo wyjaśnione pisemnie, z podaniem przyczyn jego wystąpienia.
8. Istotne dla stron postanowienia zostaną wprowadzone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Rozeznania.

 

Przygotowanie oferty

 

 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego Rozeznania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Formularz ofertowy (załącznik nr 2),
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, w sytuacji, gdy osoby składające ofertę nie są ujawnione w odpowiednich rejestrach potwierdzających ich umocowanie,
  • Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w Dziale V Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3
  3. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta wyceny nieruchomości – opłata adiacencka GMG 3/2018”.
  4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania.
  5. Dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacje na temat udziału podwykonawców należy zamieścić na Formularzu ofertowym.
  6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego do dnia 11 stycznia 2019 r. włącznie.
  7. Ceny powinny być ujęte w formie ryczałtu. Zamawiający nie odpowiada za błędy w wycenie Wykonawcy usług, a cena nie może ulec zwiększeniu ze względu na okoliczności, których Wykonawca nie wziął pod uwagę przy wykonywaniu usług.
  8. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez Wykonawcę bądź osobę (osoby) uprawnioną do występowania w jego imieniu.
  9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  10. Kryterium wyboru – 100 % cena.
  11. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
  12. Zapisy umowne mogą ulec modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub stanowiącym uszczegółowienie stosunku prawnego, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.
  13. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  14. Zastrzega się niemożność złożenia oferty przez Wykonawcę lub Wykonawców, z którymi rozwiązano umowę na wykonanie usługi obejmującej w całości lub w części czynności stanowiące przedmiot niniejszego Rozeznania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-12-15
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2018 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 689
19 marca 2019 14:31 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [notatka_z_postepowania_oplaty_adiacenckie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2018 15:36 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2018 15:36 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_rozeznania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)