Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zastępca Naczelnika WGK

Główny Specjalista WGK

Inspektor WGK

Podinspektor WGK

Podinspektor WGK

Podinspektor WGK

Zadania Wydziału

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

Gospodarki komunalnej:
1) administrowania cmentarzami komunalnymi,
2) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
3) organizowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i zabytkowymi,
4) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
5) prowadzenie rejestru psów,
6) organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami,
7) zadania wynikające z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
8) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowlę psów rasy agresywnej,
9) realizacja zadań wynikających ustawy o broni i amunicji,
10) organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej komunikacji zbiorowej (współpraca z Gminą Giżycko),
11) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych,
12) utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy ,
13) oświetlenie uliczne, w tym oświetlenie świąteczne,
14) zapewnienie sprawnego funkcjonowania oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń komunalnych w zakresie: stacjonarnych i przenośnych kabin sanitarnych, fontann, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, paneli informacyjnych, szafek elektroenergetycznych, zdrojów ulicznych, śmietniczek, ławek, stolików szachowych oraz flagowania,
15) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, w tym:
a) wydawanie lub dokonywanie zmian licencji;
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy wydania lub cofnięcia licencji;
c) przyjmowanie zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
d) dokonywanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji.

Ochrony środowiska i przyrody
1) utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
2) zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji w sprawach o usunięcie drzew,
b) utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanu w mieście,
c) inspirowanie działań na rzecz ochrony rzadkich gatunków roślin, występujących na terenach miejskich,
3) zadania wynikające o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4) zadania wynikając z ustawy Prawo ochrony środowiska,
5) zadania wynikające z ustawy o odpadach,
6) zadania wynikające z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7) obsługa wydatków z budżetu na ochronę środowiska, inspirowanie działań finansowanych,
8) współpraca z Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami
9) opracowywanie projektów programów ochrony środowiska w gminie
10) kontrolowanie w zakresie szkodliwego wpływu na środowisko
11) edukacja ekologiczna
12) prowadzenie postępowań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko
13) prowadzenie i aktualizacja wykazu kąpielisk

Rolnictwa:
1) organizowanie i prowadzenie spisu rolnego
4) współpraca z izbami rolniczymi
5) współpraca z instytucjami wspierającymi restrukturyzację, modernizację oraz rozwój rolnictwa.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26.02.2015r. ze zmianami.

Dokumenty

Petycje

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2016 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 12349
27 lutego 2020 14:46 (Edyta Polak) - Aktualizacja danych jednostki.
03 lutego 2020 13:50 (Grażyna Piotrowicz) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor WGK.
01 października 2019 15:51 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor WGK.