Przetargi

Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na:


„Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

 

I.        Przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

II.      Zakres przedmiotowy zamówienia:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,
  • Podpisany projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2.

IV.      Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostępu do sieci Internet:

a)      symetryczne łącze o gwarantowanej przepustowości download/upload 500/500 Mb/s,

b)      publiczna adresacja IP – 512 adresów z puli posiadanej przez Zamawiającego,

c)       24 godzinny dostęp do usługi,

d)      SLA na poziomie 99,8%,

e)      czas reakcji na zgłoszenie 2 godz. , czas usunięcia awarii maksymalnie 8 godzin od chwili zgłoszenia,

f)       Wykonawca dostarczy statystyki MRTG (Multi Router Traffic Grapher) w formie elektronicznej na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy,

g)      miejsce świadczenia usługi: 11-500 Giżycko, aleja 1 Maja 14,

V.        Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
VI.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VII.    Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VIII.  Zamawiający zastrzega prawo:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)       zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

 

IX.      Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2018 r. o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego -  Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, aleja 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”.


X.        Termin związania ofertą – 30 dni.


XI.      Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40, e-mail: it@gizycko.pl


XII.    Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018.12.14
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 685
31 grudnia 2018 10:26 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 14:28 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 11:25 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)