Przetargi

Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: ,,Prowadzenie bieżącej konserwacji fontann na terenie miasta Giżycka”.

WGK.7021.5.3.2020.MW

Rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty
na: ,,Prowadzenie bieżącej konserwacji fontann na terenie miasta Giżycka”.

 

1.           INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert  w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

1.2     Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz zamawiającego  ,,Prowadzenie bieżącej konserwacji fontann na terenie miasta Giżycka”

1.3     Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                845-19-51-457

Nazwa zamawiającego:                                                  Gmina Miejska Giżycko     

dokładny adres do korespondencji:                               al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 telefon     tel. 087 732 41 44

 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:        ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 znak postępowania:                                                        WGK.7021.5.3.2020.MW

 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za prowadzenie bieżącego utrzymania letniego wchodzi

w szczególności następujący zakres prac:

a)             uruchomienie fontann,

b)             bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych zasilających fontanny (fontanny pracują w obiegu zamkniętym w oparciu o pompy wodne zasilane energią elektryczną),

c)             sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych oraz sprawdzanie wentylacji komór fontann,

d)             bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych fontann, ze szczególnym  uwzględnieniem punktów poboru wody z basenów fontann, tryskaczy (dysz) oraz komory pomp,

e)             podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych po zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, Straży Miejskiej lub Policji (najpóźniej w terminie 1 godziny od zgłoszenia),

f)              bieżące (codzienne) oczyszczanie fontann (lustro wody, dno, brzegi, elementy ozdobne, płyty granitowe fontann) z zanieczyszczeń (glonów, porostów oraz zanieczyszczeń

pochodzących z drzew, odchodów zwierząt, śmieci itp.)

g)             fontanna w parku przy ul. Warszawskiej i skwer przed kinem Fala:

-                 codzienne dozowanie środków dezynfekcyjnych,

-                 codzienna kontrola odczynu Ph i stężenia chloru w wodzie,

-                 dwa razy w tygodniu przeprowadzanie kompleksowego czyszczenia fontann wraz ze spustem i wymianą wody oraz dezynfekcją instalacji. Częstotliwość kompleksowego                                     czyszczenia fontann może ulec zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej konieczności pomiędzy stronami,

-                 raz w miesiącu sprawdzenie prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego;

h)             fontanna Pasaż Portowy:

 • codziennie:

- sprawdzanie drożności dysz, w razie potrzeby ich oczyszczanie,

- sprawdzanie prefiltra pompy filtracyjnej, w razie potrzeby jej oczyszczanie,

- sprawdzenie poziomu środków do dezynfekcji wody i ewentualna wymiana pojemników,

- sprawdzenie reflektorów fontanny czy nie są zaparowane.

 • raz w tygodniu

- płukanie filtra piaskowego

- sprawdzenie kosza ssawnego pompy filtra, w razie potrzeby oczyszczanie,

- czyszczenie kosza prefilera w pompie filtra,

- sprawdzenie wartości PH wody ręcznym testerem PH i jeżeli wartość jest wyższa od 7,4 - stabilizowanie wartość PH korektorem,

- sprawdzenie testerem ręcznym zawartości chloru w wodzie, (powinna wynosić od 0,6mg/l do 1,0 mg/l) w przypadku zbyt niskiej zawartości chloru zwiększanie dozowania,
a w przypadku zbyt wysokiej zawartości chloru zmniejszanie dozowania,

 • raz w miesiącu

- sprawdzenie prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego

- sprawdzenie prawidłowości działania elektrozaworu dopuszczającego wodę do zbiornika.

Wszystkie czynności powinny być udokumentowane w książce obsługi fontanny.

i)              włączanie i wyłączanie urządzeń zasilających fontannę (niezależnie od sterowania automatycznego) w przypadku niepogody,

j)              informowanie Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych i uzdatniających,

k)             przygotowanie fontann do okresu zimowego,

l)              funkcjonowanie fontann będzie odbywać się w godzinach od 8.00 do 22.00 - fontanna w parku przy ul. Warszawskiej i skwer przed kinem Fala, natomiast fontanna

na Pasażu Portowym w godzinach od 8.00 do 24.00. Wyjątkiem będzie okres ,,deszczowy”, znaczne zachmurzenie i zimno. Dopuszcza się zmianę czasów funkcjonowania

fontann po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy stronami. 

2,Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za prowadzenie bieżącego utrzymania zimowegowchodzi w szczególności następujący zakres prac:

a)         przygotowanie fontann do rozruchu letniego w taki sposób, żeby były w sprawności techniczno-użytkowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
(w szczególności umycie
zbiorników fontanny, tak aby na dnie nie zalegały nieczystości, sprawdzenie stanu czystości każdej fontanny).

b)        przynajmniej raz w tygodniu kontrola urządzeń w pomieszczeniach technicznych fontann,

c)         raz w tygodniu spuszczanie wody ze zbiornika buforowego fontanny na Pasażu Portowym.


Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu:

- zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową BIELWOD Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi  

i konserwacji fontann na Pasażu Portowym,

- zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku

przy ul. Warszawskiej.

 

3.           TERMIN, MIEJSCE I UPRAWNIENIA OSOBY REALIZUJĄCEJ ZAMÓWIENIE

1     Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą z kwalifikacjami – uprawieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

2     Miejscem wykonania Zamówienia jest teren administracyjny miasta Giżycka.

3     Termin obowiązywania umowy: od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

4.           ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

 • oferta cenowa – zgodnie z załącznikiem nr 1,

 • zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2,

 • kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji umowy wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – wymagane uprawnienia budowlane w
  zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych (kopia uprawień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym
  zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa),

 • oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową
  BIELWOD Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontann na Pasażu Portowym;

 • oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany
  Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej,

5.           OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Unrug-Wiszowaty  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Urzędu Miejskiego w Giżycku,   tel. (87) 7324144, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

6.             OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail urząd@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy) lub dostarczyć/wysłać
wersję papierową do pokoju 7 (Punkt Obsługi Klienta) na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 18 czerwca 2020 roku do godziny 10:00.

Oferta powinna zawierać opis: ,,Prowadzenie bieżącej konserwacji fontann na terenie miasta Giżycka”

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2020 roku o godzinie 10:10 w pokoju 111 w Urzędzie Miejskim w Giżycku (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko)

7.           OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena (suma kwot określona w formularzu ofertowym) – 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

                                                                 cena oferty najtańszej

Cena oferty                                  =          cena oferty badanej                x          100 %

8.           ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

–        Załącznik nr 1 – oferta cenowa

–        Załącznik nr 2 – umowa

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Warzocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2020 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Warzocha
Ilość wyświetleń: 243
18 czerwca 2020 13:53 (Magdalena Warzocha) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 15:21 (Magdalena Warzocha) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 15:17 (Magdalena Warzocha) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)