Przetargi

Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Giżycka ( termin składania ofert do dnia 22.06..2020r.)

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego
o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia pn.:

„Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Giżycka”,

 

  1. 1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych
i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Giżycka:

a)    na drogach gminnych i drogach wewnętrznych wg istniejących organizacji ruchu w technologii cienkowarstwowej,  z dodatkiem mikrokulek szklanych
o współczynniku załamania światła powyżej 1,50,w zakresie oznakowania poziomego:

-       P-1b „linia pojedyncza przerywana – krótka”

-       P-1e „linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka

-       P-2a „linia pojedyncza ciągła – wąska”

-       P-2b „linia pojedyncza ciągła – szeroka”

-       P-3b „linia jednostronnie przekraczalna – krótka”

-       P-4 „linii podwójnej ciągłej”,

-       P-6 „linii ostrzegawczej”,

-       P-7a „linia krawędziowa - przerywana szeroka”

-       P-7b „linii krawędziowej ciągłej” (obwiednia P-21),

-       P-8b „strzałki kierunkowej do skręcania – w lewo”,

-       P-8d „strzałki kierunkowej do skręcania – w prawo”,

-       P-8e „strzałki kierunkowej na wprost i w lewo”,

-       P-8f „strzałki kierunkowej na wprost i w prawo”,

-       P-10 „przejść przez jezdnię”,

-       P-12 „linii bezwzględnego zatrzymania – stop”,

-       P-13 „linii warunkowego zatrzymania złożonych z trójkątów” w obrębie skrzyżowań dróg gminnych,

-       P-14 „linii warunkowego zatrzymania złożonych z prostokątów” przed przejściami,

-       P-16 „STOP” krótki

-       P-17 „linia przystankowa”,

-       P-18 „stanowisko postojowe”,

-       P-19 „linii wyznaczającej pas postojowy”,

-       P-20 „koperta”

-       P-21 „powierzchni wyłączonych z ruchu”,

-       P-23 „rowerów”,

-       P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

-       Innych znaków poziomych jeżeli ich odtworzenie Zamawiający uzna za konieczne,

b)    dokonanie inwentaryzacji odtwarzanego oznakowania poziomego – w formie tabelarycznej. 

 

  1. 2.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia
w terminie siedmiu dni od podpisania umowy  i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 20 lipca 2020 r.,

 3.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert upływa dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.

Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Wilczewski – podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

                                                 Urzędu Miejskiego w Giżycku,

       tel. 87 73 24 120,

       e-mail: marcin.wilczewski@gizycko.pl

Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

        marcin.wilczewski@gizycko.pl

 

  1. 4.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Okres rękojmi

10  pkt.

 

  1. 5.    INNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania,
że postępowanie nie dało rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert można odebrać w Wydziale Planowania
i Inwestycji, w pokoju 113, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2020
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2020 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 320
23 czerwca 2020 13:22 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 13:57 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
10 czerwca 2020 13:55 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)