Przetargi

Rozeznanie rynku w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8.

WGK.7021.8.2.2020.MW

Rozeznanie rynku


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty
na: ,,Flagowanie miasta Giżycka”.


1. Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko,  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 087 732 41 44, fax: 087 428 52 41, urzad@gizycko.pl


2. Przedmiot zamówienia:

„Flagowanie miasta Giżycka” :

 • Flagi masztowe:

- Plac Grunwaldzki – 7 szt.,

- Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -3 szt.,

- Park im. Rogera Goemaer'a – 5 szt.

 • Flagi na drzewcach – około 200szt z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

 

Zakres usługi obejmuje: rozwieszanie i zbieranie flag z masztów, rozwieszanie i zbieranie flag na drzewcach, pranie i prasowanie po każdym zdjęciu, wykonanie i montaż uchwytów do flag.

 

Flagowanie będzie wykonywane z okazji świąt stałych: 1-3 maja, 1 września, 11 listopada oraz innych świąt i uroczystości na zlecenie Zamawiającego.

 

3. Opis sposobu obliczania ceny.

Cenę należy określić w złotych polskich w każdej z poniższych kategorii:

 1. Rozwieszanie i zbieranie flag z masztów
 2. Rozwieszanie i zbieranie flag na drzewcach do 25 szt.
 3. Rozwieszanie i zbieranie flag na drzewcach do 50 szt.
 4. Rozwieszanie i zbieranie na drzewcach za każde 25 szt. ponad 50 szt.
 5. Wykonanie i wymiana uchwytu do flag (ocynkowany lub malowany proszkowo): potrójny, podwójny

4. Termin realizacji zamówienia.

Od 01.06.2020 roku do 31.05.2021 roku.

 

5. Warunki płatności.

1) Faktury będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty zrealizowania poszczególnych zleceń, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe wskazane na fakturze.

2) Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

 

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • kryterium: cena – 100%

            Sposób oceny ofert:

Wc = Cn / Cb x 100pkt

Wc – wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Cn – uśredniona cena najniższa (cena brutto)

Cb – uśredniona cena badana (cena brutto).

 

 7.  Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy) lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 7 (Punkt Obsługi Klienta) na adres: Urząd Miejski w Giżycku,
al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 10:00.

Oferta powinna zawierać opis: „Oferta - Flagowanie miasta Giżycka”.

 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2020 roku o godzinie 10:10 w pokoju 111 w Urzędzie Miejskim w Giżycku (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko).

 

 8. Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Ewa Unrug-Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. (087) 732 41 44,
e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl)

   Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową - załącznik nr 1
 • zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyn lub odstąpienia od zawarcia umowy.


Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020.05.13
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Warzocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2020 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 387
25 maja 2020 12:29 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img5251205260001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2020 08:16 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2020 08:14 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.