Przetargi

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA  POWŁOCE DACHOWEJ Z TKANINY IMPREGNOWANEJ NAD TARASEM I GALERIĄ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni reklamowej na tkaninie impregnowanej (niepalnej) o powierzchni ok. 500 m2   stanowiącej powłokę dachową tarasu szantowego i galerii na tarasie wraz z bocznymi osłonami w porcie Ekomarina Giżycko.

2. Reklama wykonana z tkaniny impregnowanej niepalnej i jej montaż będą  przygotowane kosztem    i staraniem oferenta i zgodne z przedstawioną wizualizacją.

3. Nośnik reklamowy, który stanowi poszycie dachowe tarasu i galerii na tarasie  musi posiadać stosowne certyfikaty wytrzymałości i odporności ogniowej.

4. Oferent będzie  zobowiązany do konserwacji i bieżącego utrzymania reklamy przez cały czas trwania umowy.

5. Okres na jaki będzie zawarta umowa – od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2027 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta oprócz proponowanego rocznego czynszu netto musi zawierać dołączoną wizualizację zamontowanego nośnika wraz z treścią reklamową i jej rozmieszczeniem oraz oświadczenie o udzieleniu minimum 84-miesięcznego okresu rękojmi. Do oferty należy również załączyć opis rodzaju użytej  tkaniny i jej klasy odporności ogniowej. Zmiana treści reklamy wymaga każdorazowej zgody Wynajmującego.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

4. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 28.05.2020 r.godz.9.00”.

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 28.05.2020 r. do godz.8.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w pkt. III.2 dokumenty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące kwoty oferowanego rocznego czynszu netto i przedstawione zostaną wizualizacje reklamy stanowiącej nowe pokrycie dachowe. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty pod ocenę będą brane następujące kryteria:

a) wizualizacja reklamy – 50%.

b) czynsz najmu – 50%

2. Wygrywa oferta z największą ilością przyznanych punktów.

3. Cenę wywoławczą (minimalną) rocznego czynszu netto ustala się w wysokości: 100,- zł

 

V. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych                       ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, telefonicznie (509 805 635) lub mailowo: ekomarina@gizycko.pl

2. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem lokalizacji tarasu i galerii..

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na podany w pkt. I adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście do dnia 28.05.2020 r.                  do godz.8.30.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 28.05.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 02.06.2020 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.05.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2020 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 333
13 maja 2020 09:24 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)