Przetargi

Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032.

                                                                                                                    

Z A P R O S Z E N I E

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2019 r. poz. 1843).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do składania ofert na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032.

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na lata 2017-2032.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z umową, której projekt przedstawiono               w załączeniu do niniejszego zaproszenia

 

 

 1. 2.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 25.09.2020 r.

 

 1. 3.    Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

- Cena: waga kryterium 100 %

 

 1. 4.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

 

 1. 5.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Cena wskazana w ofercie musi:

a)         być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)         uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

 1. 6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)         Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: paulina.rakus@gizycko.pl do dnia 13.03.2010 r. do godz. 10:00.

b)       Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032.

c)       Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 1. 7.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)         złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

 

 1. 8.    Termin związania ofertą:

            - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 1. 9.    Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

10.Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

 1. 11.     Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paulina Rakus                       tel. (87) 732 41 22                             

 

 1. 12.     Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)         swobodnego wyboru ofert w ramach zaproszenia do składania ofert lub uznania, że zaproszenie do składania ofert nie dało rezultatu,

b)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)         żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zaproszenia do składania ofert,

d)        zamknięcia zaproszenia do składania ofert bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w zaproszeniu do składania ofert,

f)          wyłącznej interpretacji zapisów zaproszenia do składania ofert.

 

 1. 13.    INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
   a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-   inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Tomasz Skibiński -  NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-   posiada Pani/Pan:

◦     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-   nie przysługuje Pani/Panu:

◦     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

  Załączniki:

1)       Formularz oferty,

2)       Wzór umowy, 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2020 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 476
20 marca 2020 11:05 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_03_20_zawiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2020 10:48 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
06 marca 2020 10:47 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [oferta_cenowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)