Przetargi

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SEZONOWE USTAWIENIE BANKOMATU W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SEZONOWE USTAWIENIE BANKOMATU

W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod sezonowe ustawienie bankomatu wraz z przyłączeniem do prądu o powierzchni ok. 2 m2.

2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w porcie pasażerskim Ekomarina
Giżycko przy ul. Dąbrowskiego 14, przy wejściu do kasy portowej na zewnątrz budynku.

3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 1 maja do 30 września w latach 2020,2021

i 2022.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 12.03.2020 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 12.03.2020 r. do godz.8.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.

 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest cena netto stawki rocznego czynszu netto za wynajem powierzchni pod bankomat w okresie 3 lat (sezon).

2. Wygrywa oferta z najwyższą roczną opłatą ryczałtową netto za przedmiot najmu ( nie niższa niż cena wywoławcza.)

3. Cenę wywoławczą (minimalną) rocznego czynszu netto ustala się w wysokości: 3.100,- zł

 

V. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, telefonicznie (509 805 635) lub mailowo: ekomarina@gizycko.pl

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na podany w pkt. I adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście do dnia 12.03.2020 r. do godz.8.30.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 12.03.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 26.03.2020 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.02.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2020 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 428
13 marca 2020 13:13 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_bankomat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2020 10:20 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2020 10:14 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)