Przetargi

Usługi udostępniania i serwisu kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzonym
w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) na realizację zadania pn:

 

„Usługi udostępniania i serwisu kabin oraz kontenerów sanitarnych
od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.”


 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

1.2. Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania pod nazwą:

 „Usługi udostępniania i serwisu kabin oraz kontenerów sanitarnych
od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.”

 

1.3. Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                                                 845 19 51 457

Nazwa Zamawiającego:                                                                          Gmina Miejska Giżycko

Dokładny adres do korespondencji:                                                 Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                                           ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:                 ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Udostępnianie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Orientacyjna ilość przenośnych kabin sanitarnych:

 

L.p.

Okres

Orientacyjna ilość kabin                     w okresie

1.

styczeń – grudzień

6

2.

kwiecień – październik

10

3.

czerwiec-sierpień

13

4.

Obsługa sanitarna imprez (pojedyncze dni)

50 szt. w ciągu roku

 

Ilość kontenerów sanitarnych:

L.p.

Okres

Ilość kabin

Lokalizacja

1.

czerwiec-sierpień

1

plac postojowy przy ul. Kolejowej


4.    OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

 

4.1    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej napisem: „Usługi udostępniania i serwisu kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.” Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

4.2  Termin składania ofert upływa 3 marca 2020r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

4.3 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do Punktu Obsługi Klienta (pokój 7, parter) w Urzędzie Miejskim
w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

4.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi 3 marca 2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 111, I piętro.


5. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

  • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 %:
 

6      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania postępowania, unieważnienia go  w całości lub w części w każdym czasie,

b)  zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy  Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej
  • Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2020r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Warzocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2020 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 464
09 marca 2020 13:53 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img3091128030001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 14:15 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 14:14 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [formularz_oferty_cenowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)