Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 3-832 na 2 działki, 2-327/53 na 2 działki, 2-327/55 na 2 działki

ZAPYTANIE OFERTOWE

§1.  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Wydział Mienia, tel. 87 73 24 153

 

§2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewidencyjnych:
  • nr 832 (na 2 działki) obręb nr 3 miasta Giżycko, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 , wraz ze stabilizacją znakami trwałymi;
  • nr 327/53 (na 2 działki) i 327/55 (na 2 działki) obręb nr 2 miasta Giżycko, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2, wraz ze stabilizacją znakami trwałymi;

Zastrzegamy możliwość żądania okazania nowych granic nieruchomości przed wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej:

  • mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (uwierzytelniona),
  • kopia protokołu granicznego z poświadczeniem, iż jest to kopia materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

§3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wstępny projekt podziału należy dostarczyć do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty wydania postanowienia.

 

§4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Giżycku – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 7 w terminie do 25 lutego 2020 r. do godz. 1530 lub na adres mailowy: urzad@gizycko.pl .

2. Ofertę składaną w siedzibie Zamawiającego należy oznaczyć”

„Zapytanie ofertowe WM.6812.01.01.2020.AR

Wykonanie usług geodezyjnych”

Nie otwierać przed dniem 25 lutego 2020 r. godz. 1530

3. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 

§5. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryterium oceny-100% cena.

2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. W przypadku podania wyłącznie ceny netto lub ceny brutto, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                     w złożonych ofertach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej spośród złożonych ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-02-17
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Antoniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2020 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Antoniak
Ilość wyświetleń: 502
18 lutego 2020 11:21 (Ewelina Antoniak) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2020 14:28 (Ewelina Antoniak) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_zal2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2020 14:28 (Ewelina Antoniak) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_zal1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)