Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019”

ZAPROSZENIE

 

do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro

do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

 na podstawie art. 4 pkt. 8

 

Nazwa zamówienia: opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019” 

 
Zamawiający:             Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
www.bip.gizycko.pl
 
                                                            
1.               INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na opracowanie na rzecz ZamawiającegoAnalizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019 ”. 
·        Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
·        Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z póź. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843).
1.2    Użyte w Dokumentacji terminy mają następujące znaczenie:
·        „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko,
·        „Zaproszenie” – zaproszenie do składania ofert - opis szczególnych zasad udziału w postępowaniu wraz z warunkami umownymi realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
·        „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zaproszenia.
·         „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2.
·        „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.   
1.3    Dane Zamawiającego:
Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
NIP 845-19-51-457
tel. 087 7324 113; e-mail: urzad@gizycko.pl
www.gizycko.pl                            
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: paulina.rakus@gizycko.pl (w tytule proszę powoływać się na nazwę zamówienia)                                                                                             
 
1A.  INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
    a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Giżycko;
-  inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala -  NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;
-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
-  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;
-  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-  posiada Pani/Pan:
◦    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
◦    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
◦    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-  nie przysługuje Pani/Panu:
◦    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019 – zwanej dalej „analizą”.
2.2.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.).
2.3.   Zamówienie obejmuje:
a)       charakterystykę aktualnej sytuacji planistycznej miasta Giżycka:
- aktualne pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (charakterystyka powinna być przedstawiona w formie opisowej z zestawieniem tabelarycznym (plik .doc, .pdf) oraz w formie graficznej (plik .shp, .pdf, .jpg) wraz z analizą ich zgodności ze Studium;
- procentowe wyszczególnienie powierzchni terenów przeznaczonych pod główne funkcje terenu tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa itd., oddzielnie dla Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko,  oddzielnie dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oddzielnie dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na dzień 31.12.2019r. z uwzględnieniem procentu ich zainwestowania (charakterystyka powinna być przedstawiona w formie opisowej z zestawieniem tabelarycznym (plik .doc, .pdf);
 - analizę i ocenę aktualności dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem funkcjonalnym tj. (adekwatność do obecnych, zdiagnozowanych na podstawie przeprowadzonych analiz, potrzeb w zakresie rozwoju poszczególnych funkcji);
 - analizę i ocenę zgodności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami wynikającymi z ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami odrębnymi;
- analizę wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium pod kątem możliwości ich uwzględnienia (w formie tekstowej oraz graficznej);
- analizę wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy pod kątem lokalizacji, rodzaju inwestycji i ewentualnej niezgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (w formie tekstowej oraz graficznej – plik . shp, .pdf, .jpg);
- analizę wydanych pozwoleń na budowę pod kątem lokalizacji i rodzaju inwestycji w kontekście popytu i podaży na działki budowlane i aktualność ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w formie tekstowej oraz graficznej - plik . shp, .pdf, .jpg);
- opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych (z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Giżycko);
b)       przygotowanie projektu uchwały w sprawie aktualności/nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych (tekst uchwały, uzasadnienie, załącznik graficzny);
c)        przedstawienie przeprowadzonych analiz wraz z projektem ww. uchwały na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
d)       wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
e)       uczestnictwo Wykonawcy w posiedzeniach Komisji Radnych Rady Miejskiej w Giżycku, podczas których wyniki analizy zostaną przedstawione i omówione w formie prezentacji;
f)        wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag bądź zaleceń Radnych Rady Miejskiej; 
g)       uczestnictwo Wykonawcy w sesji Rady Miejskiej w Giżycku, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie analizy;
h)       przedłożenie analizy z uwzględnieniem numeru i daty uchwały Rady Miejskiej w Giżycku;
i)         po uchwaleniu analizy przez Radę Miejską w Giżycku przedmiotowe opracowanie należy przekazać w formie papierowej w 3 egzemplarzach (w twardej oprawie), dodatkowo 2 szt. załącznika graficznego z możliwością zamocowania na ścianie oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie shp., doc. oraz .pdf.
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
2.5 Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.
2.6 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu zamówienia.
2.7 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.
3.2 Termin wykonania zamówienia: – 27.04.2020r.
Poprzez termin realizacji zamówienia rozumie się przekazanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019” po przeprowadzeniu pełnej procedury wymaganej prawem dla Rady Miejskiej w Giżycku celem jej uchwalenia.
 
4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – drogą elektroniczną.
4.2   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Paulina Rakus – Starszy Inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,
tel. 87 7324 122, e-mail  paulina.rakus@gizycko.pl
 
5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
     - wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia ,
     - wypełniony Wykaz wykonanych opracowań – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
5.4 Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.
5.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
6.    MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKŁADANIA OFERT
6.1 Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2019 r. roku o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6.2 Forma składania ofert:
     - drogą elektroniczną na adres mailowy paulina.rakus@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;
    7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. ceny, doświadczenia               i terminu realizacji:
Nazwa kryterium
Ilość pkt.
CENA
60 pkt.
Doświadczenie
30 pkt.
Termin realizacji
10 pkt.
 
 
 
7.1 Kryterium ceny
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego
wzoru:
Cp = Co/ Cb x 60 pkt.
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
 
7.2. Kryterium doświadczenie
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (D) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:
  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych opracowań analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez Wykonawcę lub głównego projektanta wg poniższego wzoru:
a) ilość wykonanych opracowań – do 7 sztuk  – 0 punktów,
b) ilość wykonanych opracowań -  od 8 do 15 sztuk – 15 punktów,
c) ilość wykonanych opracowań – od 16 sztuk – 30 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie danych z formularza oferty cenowej wg załącznika nr  1
do Zaproszenia.
 
7.3 Kryterium termin realizacji
  Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin realizacji (T) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:
  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin  realizacji to 27.04.2020r.,  wg poniższego wzoru:
a) termin realizacji – 27.04.2020r.  – 0 punktów,
b) termin realizacji -  13.04.2020r. – 5 punktów,
c) termin realizacji – 31.03.2020r. – 10 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie danych z formularza oferty cenowej wg załącznika nr  1
do Zaproszenia.
 
7.4 Wynik całkowity
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp + D + T, gdzie:
Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
D -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”
T -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Termin realizacji”
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taka sama ilość punktów  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
 
8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY
8.1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
8.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.   
8.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
9.1   Zamawiający zastrzega prawo do:
a)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania,
że postępowanie nie dało rezultatu,
b)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  
c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
d)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
f)        wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,
9.2    Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:
            a)  z którym zerwał umowę z jego winy,
  b)  któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,
  c)  który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,
  d)  który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego.
 
Zapisy pkt. 9.2 ppkt. a), b), c) dotyczą okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
 
9.3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.
 
                                              
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 579
16 grudnia 2019 14:39 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2019_12_16_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 13:43 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2019_12_11_wykaz_opracowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 13:43 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2019_12_11_formularz_oferty_cenowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)