Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM

PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO”

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 I.          ORGANIZATOR PRZETARGU

 

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie sportów wodnych na terenie Giżycka.

2. Lokale przeznaczone do najmu zlokalizowane są w budynku głównym portu „Ekomarina Giżycko” przy ul. Dąbrowskiego 14 i oznaczone numerami: 2/14 i 1/10.
3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 10.01.2020 do 31.12.2020 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę
  do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Oferta powinna zawierać numer lokalu, o który ubiega się oferent.
 4. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a)      nazwę i adres organizatora przetargu;

b)       nazwę, adres i numer telefonu oferenta,

c)      numer lokalu, na którego najem ubiega się oferent,

d)      koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 07.01.2020 r. godz. 9.00”.

 

 1. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 07.01.2020 r. do godz. 8.30.
 2. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.
 4. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.                              W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów,              a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.
 5. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.
 6. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 

 1. Dane oferenta:

a)      nazwa, adres i numer telefonu oferenta

b)      forma prawna

c)      numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji

d)      data wpisu, rejestracji lub utworzenia,

e)      imiona i nazwiska osób reprezentujących

f)        ilość zawodników, zrzeszonych członków klubu/stowarzyszenia

g)      numery NIP i REGON Numer lokalu, na najem którego ubiega się oferent

 1. Zestawienie wydarzeń sportowych lub innych promujących Giżycko, których klub/stowarzyszenie było przynajmniej współorganizatorem, za lata 2018-2019 z ich krótkim opisem i liczbą uczestników.
 2. Zestawienie wydarzeń, które Oferent będzie organizować lub współorganizować                  w roku 2020.
 3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie wydane  na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej organizacji wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych            na dzień składania oferty.
 4. Statut, umowa lub akt założycielski organizacji opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferenta jest jego aktywność sportowa i inna na terenie Giżycka                 (1-60 pkt) oraz miesięczna cena brutto stawki czynszu za najem lokalu (1-40 pkt).
 2. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
 3. Cenę wywoławczą (minimalną) miesięczną ustala się w wysokości 50,- zł brutto.

 

VI. WYJAŚNIENIA

 

 1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczących wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytanie drogą mailową ekomarina@gizycko.pl lub pisemnie na adres Organizatora przetargu, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.
 3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

            Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku                                      w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale
1 niniejszych Istotnych Warunków Przetargu (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 07.01.2020r. do godz. 8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 07.01.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR                        w Giżycku.
 3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni nie później niż 2 dni robocze                   po zakończeniu pracy Komisji Przetargowej.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie nie później niż 10.01.2020 r.
 2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 545
08 stycznia 2020 09:24 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [inf_pletwal_i__zhp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 14:29 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula__mosir_zamowienia_publiczne_organizacje_pozarzadowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 14:28 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)