Przetargi

,,Zadrzewienie i zakrzewienie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24"

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

„Zadrzewienie i zakrzewienie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24”


I. Przedmiot zamówienia:

,,Zadrzewienie i zakrzaczenie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Usługa polegająca na nasadzeniu drzew i krzewów na terenie kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24 – na podstawie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zamknięcie kwatery składowiska.

Zakres prac obejmuje:

  1. Posadzenie drzew na powierzchni 170 arów z gatunku:
  • jesion wyniosły – 360 sztuk (10a)
  • brzoza brodawkowata – 3600 sztuk (100a)
  • olsza czarna – 2160 sztuk (60a)
         2. Posadzenie krzewów na powierzchni 25 arów z gatunku:
  • głóg jednoszyjkowy – 1000 sztuk,
  • trzmielina brodawkowata – 1000 sztuk,
  • bez czarny - 1000 sztuk

      3. Należy zastosować sadzonki (drzew i krzewów) 2- letnie, I klasy jakości. Rozstawa drzew -  1,5 m x 1,5m.  Rozstawa  krzewów 1m x 1m, sadzone w rzędach.

       4. Głębokość sadzenia drzew i krzewów około 30 cm,

      5. Po dostarczeniu na teren składowiska materiał sadzeniowy należy zadołować, aby uniknąć przesuszenia korzeni roślin.

       6.  Pielęgnacja nasadzeń poprzez jednokrotne wykoszenie wokół sadzonek: w terminie od 01.08.2020r. do 15.08.2020r.

     7. Miejsca sadzenia poszczególnych gatunków wraz zajmowanym przez nie areałem i ilością sztuk podane zostały na planie nasadzenia, stanowiącym załącznik do zaproszenia ofertowego.

Plan nasadzeń na składowisku wykonany został w skali 1:1000 na arkuszu A3.

UWAGI:

  1. Dostawę sadzonek drzew i krzewów zapewnia Wykonawca.
  2. Wszelkie zmiany w obrębie kształtu planu nasadzenia lub zastosowania materiału nasadzeniowego, wskazanego w planie nasadzeń, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

IV. Termin wykonania zamówienia:

a)      nasadzenia drzew i krzewów w terminie do 30.11.2019r.,

b)      pielęgnacja nasadzeń poprzez wykoszenie wokół sadzonek: w terminie od 01.08.2020r. do 15.08.2020r.

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Zadrzewienie i zakrzaczenie terenu kwatery składowiska odpadów w Spytkowie, gm. Giżycko - dz. ozn. nr geod. 350/24.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2019 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 401
31 października 2019 11:21 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [imgx311209530001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2019 10:10 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2019 09:53 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [formularz_oferty_cenowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)