Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

  

 Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 Nazwa zamówienia: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

 

                                               

Zamawiający :                                       

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Giżycko, październik 2019 r.

 

1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                              Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                                 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                                         845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                                Urząd Miejski w Giżycku

                                                                               al. 1 Maja 14

                                                                               11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                                          WPI.042.6.2019.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1A.          Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-        inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

-        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-        posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-        nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

2.     Opis przedmiotu zamówienia

2.1.   Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania  inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

2.2.   Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

1)     W branży drogowej zgodnie z zakresem oznaczonym kolorem czerwonym w załączniku graficznym nr 9 SIWZ:

 1. a.   W zakresie budowy odcinka ul. B10KD

-      Wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejących nawierzchni;

-      Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm wraz z podbudowami ok. 690 m2;

-      Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm  ok. 835 m2 wraz z podbudowami;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych ok. 1450 m2 wraz z podbudowami;

 1. b.   W zakresie budowy odcinak ul. 14KDW

-      Wykonanie niezbędnych robót zimnych i rozbiórki istniejących nawierzchni;

-      Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm ok. 326 m2 wraz
z podbudowami;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych ok. 469 m2 wraz z podbudowami;

-      Wykonanie palisady betonowej dł. ok. 74 mb;

 1. c.    W zakresie budowy odcinka ul. 11KDW

-      Wykonanie niezbędnych robót ziemnych i rozbiórek nawierzchni istniejących

-      Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm wraz
z podbudowami ok. 132 m2;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych ok. 365 m2 wraz z podbudowami;

 1. d.   W zakresie budowy odcinka 13KDW i jezdni manewrowej nr 4

-       Wykonanie niezbędnych robót ziemnych;

-      Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm ok. 757 m2;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm ok. 454 m2;

 1. e.   W zakresie budowy odcinka jezdni manewrowej nr 1 i 2

-      Wykonanie niezbędnych robót ziemnych i rozbiórkowych istniejących nawierzchni;

-      Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm ok. 111 m2 wraz
z podbudowami;

-      Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm wraz z podbudowami ok. 496 m2

-      Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej  czerwonej gr. 8 cm wraz z podbudowami ok. 14 m2;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm ok. 567 m2 wraz
z podbudowami;

 1. f.    W zakresie budowy odcinka jezdni manewrowej nr 5:

-      Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych;

-      Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm ok. 225 m2 wraz z podbudowami;

-      Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm ok. 205 m2 wraz
z podbudowami; 

2)     W branży sanitarnej zgodnie z zakresem oznaczonym kolorem czerwonym w załączniku graficznym nr 10 i 12 SWIZ, w skład którego wchodzi:

-         Budowę kanału sanitarnego DN250 mm, mat. PCV – 62 mb;

-         Budowę kanału sanitarnego DN200 mm, mat. PCV – 100 mb;

-         Budowę studni kanalizacyjnych Ø1200 mm – 4 kpl.;

-         Budowę wpustów ulicznych Ø 500 mm z osadnikiem 0,5m – 23 kpl.

-         Regulacja studni i zaworów infrastruktury technicznej;

3)     W branży elektrycznej zgodnie z zakresem oznaczonym kolorem czerwonym w załączniku graficznym nr 11 i 12 SIWZ, w skład którego wchodzi:

- Budowa oświetlenia (obwód SO-1098) – dł. ok. 242 m wraz ze słupami oświetleniowymi 8 szt. oraz oprawami sodowymi 70/50 W – 8 szt.

- Budowa oświetlenia (obwód SO504) – dł. ok 308 m wraz ze słupami oświetleniowymi  - 14 szt.
oraz oprawami sodowymi 70/50 W – 14 szt.

- Budowa oświetlenia jezdni manewrowej 1 i 2 – dł. ok. 45 mb wraz ze słupami oświetleniowymi 6 szt.
oraz oprawami sodowymi 70/50 W – 12 szt.;

-         Przebudowa istniejącego oświetlenia;

-         Przebudowa kolizji zgodnie z dokumentacją projektową;

-         Zabezpieczenie linii kablowej rurami osłonowymi zgodnie z zagospodarowaniem terenu branży elektrycznej; 

4)     W branży teletechnicznej – pełen zakres robót objętych dokumentacją projektową:

-         Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej – ok 218 mb.;

-         Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 – 5 szt.

5)     Wykonanie prac związanych z inżynierią ruchu zgodne ze stałą organizacją ruchu;

6)     Transport i utylizacja odpadów budowlanych.

2.3.   Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/487338/budowa_drogi_ul_rozy_wiatrow___etap_ii__termin_skladania_ofert_d

2.4.   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej  – koordynator prac poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

2.5.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – kwartał pomiędzy ulicami: Róży Wiatrów, Dąbrowskiego, Kolejową i Szantową w miejscowości Giżycko.  

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

-        Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michalina Bielecka - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.bielecka@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odczytania, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019, o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Liczba pobytów

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – liczba pobytów na budowie (P):

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (P) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w ciągu 10 dni:

-        1 pobyt w ciągu 10 dni –  0 punktów,

-        1 pobyt w ciągu 7 dni –  10 punktów

-        1 pobyt na w ciągu 4 dni –  20 punktów,

UWAGA!     

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 pobyt w ciągu 10 dni. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Σo = C + P , 

gdzie:

Σo – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

P – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)        wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

g)       Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia      -              Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia     -              Projekt umowy,

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 526
07 listopada 2019 07:46 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2019 15:18 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2019 15:17 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_i_2_do_projektu_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)