Przetargi

Oświetlenie świąteczne Giżycka 2019 – 2020

 

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzonym
w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) na wykonanie zadania:

„Oświetlenie świąteczne Giżycka 2019-2020”

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

1.2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na rzecz zamawiającego pod nazwą: „Oświetlenie świąteczne Giżycka 2019-2020”

1.3. Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                           845 19 51 457

Nazwa Zamawiającego:                                                        Gmina Miejska Giżycko

Dokładny adres do korespondencji:                                Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                                  ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:       ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

znak postępowania:                                                           WGK. 7021.9.1.2019.MW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

2.1. Termin realizacji zamówienia:

  • rozpoczęcie prac – od dnia następującego po dniu podpisania umowy
  • remont, montaż oświetlenia – do 5 grudnia 2019 r.
  • uruchomienie oświetlenia – 6 grudnia 2019 r.
  • utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia – do 17 stycznia 2020 r.
  • demontaż elementów oświetlenia i złożenie ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego – do 31 stycznia 2020 r.

2.2 Miejsce wykonywania zamówienia – teren administracyjny miasta Giżycka

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 I.  Remont oświetlenia:

Przegląd dekoracji, naprawa powstałych usterek, wymiana uszkodzonych elementów świetlnych na nowe (Zamawiający pokrywa koszty zakupu materiałów, po uprzednim uzgodnieniu ilości niezbędnych do przeprowadzenia napraw).

II.  Montaż oświetlenia w następujących lokalizacjach:

  1. Dekoracje słupów oświetleniowych

a)      ul. Pasaż Portowy          

b)      ul. Warszawska

c)      ul. Plac Grunwaldzki

d)     ul. Olsztyńska                                        

e)      ul. Aleja 1 Maja                                                                                                           

f)       ul. Unii Europejskiej                                                                                         

g)      ul. Kętrzyńskiego                                                                                                         

h)      Plac Piłsudskiego

i)        ul. Białostocka                                                                                                 

j)        ul. Dąbrowskiego                                                                                                           

k)      ul. Kolejowa                                                                                                       

l)        ul. Plac Dworcowy        

m)    ul. Nadbrzeżna

n)      ul. Moniuszki

Przewidywana łączna ilość elementów - 220 szt.

2. Elementy linowe nad jezdniami (lokalizacje w pasach drogowych dróg powiatowych

    ul. Aleja 1 Maja, ul. Białostocka ,ul. Moniuszki) - 3 szt.

3. Dekoracje drzew z nitek świetlnych:

- ul. Warszawska - 7 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (elementy istniejące),

- drzewa pl. Grunwaldzki – do 10 szt. – ewentualna poprawa dekoracji (elementy istniejące),

- skwer przed Urzędem Miejskim - 1 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący),

- ul. Warszawska (przed wejściem do parku im. M. Gerssa ) – 6 szt. drzewek o wysokości około 3m – (montaż nowego elementu),

- ul. Pasaż Portowy – 1 szt. – ewentualna poprawa dekoracji (elementy istniejące),

4. Montaż stożka świerkowego o wysokości 6 m i szerokości w podstawie min. 1,65 m - 1 kpl.  – skwer przed kinem „FALA” ul. Warszawska.

5. Montaż dekoracji 3D w kształcie drzewa o wysokości około 5 m na Pasażu Portowym (obok malej fontanny- przed wejściem na kładkę),

6. Montaż 4 elementów 3D (prezent, bombka, fontanna i „2019”) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i 4 elementów 3D przy moście obrotowym.

- w okresie 27-30.12.2019 wymiana cyfr „1” i „9” na cyfry „2” i „0”

7. Oświetlenie dekoracyjne frontu budynku Urzędu Miejskiego – ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący) - 1 kpl.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości i lokalizacji elementów oświetleniowych na terenie miasta.

III. Utrzymanie stałej sprawności technicznej zamontowanych elementów w okresie od 06.12.2019r. do 17.01.2020r.

IV. Demontaż oświetlenia i przygotowanie do przechowania.

V. Transport zdemontowanych elementów do magazynów Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta Giżycko.

 

4.        ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- Oferta cenowa

- Wypełniony i podpisany projekt umowy


5.        OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Unrug-Wiszowaty –  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Giżycku, tel. 87 732 41 31 lub 798 614 893, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl


6.        OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      odwołania postępowania, unieważnienia go  w całości lub w części w każdym czasie,

b)      zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy  Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

c)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d)     zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia i załączników,

6.2 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej napisem: „Oświetlenie świąteczne Giżycka
2019-2020”
. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

6.3 Termin składania ofert upływa 7 października 2019r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.4 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do Punktu Obsługi Klienta (pokój 7, parter) w Urzędzie Miejskim w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

6.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi 7 października 2019r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110, I piętro.

6.6 KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY: cena 100 %.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Warzocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2019 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 582
20 września 2019 15:18 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 15:15 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 15:13 (Edyta Polak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)