Przetargi

1.1. Gmina Miejska Giżycko zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego pn.: „Giżycka pętla rowerowa”.

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 tys. euro.

 ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA PODANIE DWÓCH RÓZNYCH TERMINÓW SKŁADANIA OFERT W OGŁOSZENIU I ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - USTALA SIE JAKO OBOWIAZUJACY TERMIN SKLADANIA OFERT DO DNIA 02.10.2019 R. DO GODZ. 12.00

Nazwa zamówienia: 

„Giżycka pętla rowerowa”                          

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

                                                                                                                                 

1.    INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1.  Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na

rzecz Zamawiającego pn.: „Giżycka pętla rowerowa”.

-         Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

-         Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – ze zmianami).

1.2.  Dane Zamawiającego:

               konto bankowe:                                                                            Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko  

               nr konta bankowego:                                                                   42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

               NIP:                                                                                                845-19-51-457

               dokładny adres do korespondencji:                                               Urząd Miejski

                                                                                              al. 1 Maja 14

                                                                                              11 – 500 Giżycko

               e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:                     michalina.bielecka@gizycko.pl

               znak postępowania:                                                                      WPI.7021.1.11.2019.MiBi

               Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

2.1.  Adaptacja chodników na ciągi pieszo – rowerowe,

2.2.  Adaptacja chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

2.3.  Wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań tj.:

-       przy skrzyżowaniu ulic Wodociągowej i Królowej Jadwigi,

-       przy skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Kombatantów

-       w ulicy Bohaterów Westerplatte, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską – na długości ok. 40 m

-       w ulicy Bohaterów Westerplatte, przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Dworcowy

                 Poszerzenia chodników powinny być wykonane z kostki w kolorze i kształcie takim samym jak nawierzchnia poszerzana.

2.4.  Wymianę/ obniżenie krawężników na długości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz zjazdów w ciągu projektowanych ciągów pieszo – rowerowych i chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym. W ramach zadania planuje się wymianę krawężników:

-       w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Wodociągowej i Królowej Jadwigi, Królowej Jadwigi i Kombatantów, Bohaterów Westerplatte i Plac Dworcowy,

-       w rejonie zjazdu w ulicy Staszica, między budynkami 7 i 8.

2.5.  Wycinkę krzewów w rejonie placu Dworcowego i ul. Bohaterów Westerplatte,

2.6.  Zmiany w stałej organizacji ruchu zgodnie  w zakresie:

-       likwidacji oznakowania pionowego i poziomego,

-       wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Uwaga!: Zamiany wykonać należy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu                                                            

3.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 02 grudnia 2019 r.

2.      Miejscami wykonania zamówienia są tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Giżycko, ul. Królowej Jadwigi, ul. Wodociągowa, ul. Staszica, ul. T. Kościuszki, ul. Bohaterów Westerplatte w Giżycku.

4.    ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   
4.1.   „Formularz oferty cenowej” przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr  2 do zaproszenia,
4.2.   oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne  lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,   
4.3.   oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

 

5.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  

Michalina Bielecka                   –                             inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120,

e-mail:   michalina.bielecka@gizycko.pl

6.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

6.1   Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2   Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

michalina.bielecka@gizycko.pl

          z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

6.3   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2019 roku, o godz. 12.20 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

6.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90 pkt.

Okres rękojmi

10 pkt.

7.1. Kryterium – ceny:

        Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp = Co/ Cb x 90 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2   Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny termin rękojmi wynosi 5 lat wg poniższego wzoru:

a)      36 miesięcy rękojmi          – 0 punktów,

b)      48 miesięcy  rękojmi         – 5 punktów,

c)      60 miesięcy  i więcej         – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 „Formularza oferty cenowej” (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 „Formularza oferty cenowej” (załącznik nr 1 do zaproszenia) terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 36 miesięcy.

Oferta z terminem rękojmi 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3   Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

Po = Cp + Or,  gdzie:

               gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

-         zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-         żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-         swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-         zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-         odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-         wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-         odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub

któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2   Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

 

9.    ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

Ÿ  Załącznik nr 1 do zaproszenia         -           Formularz oferty cenowej,

Ÿ  Załącznik nr 2 do zaproszenia         -           „Wzór Umowy”,

Ÿ  Załącznik nr 3 do zaproszenia         -           Przedmiar robót

Ÿ  Załącznik nr 4 do Zaproszenia        -            Założenia techniczno – ekonomiczne do adaptacji chodników,

                                                                                                         w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych
                                                                                                         i w obrębie skrzyżowań  

Ÿ  Załącznik nr 5 do Zaproszenia        -            Stała organizacja ruchu

Ÿ  Załącznik nr 6 do Zaproszenia        -            Projekt zamienny do projektu stałej organizacji ruchu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2019 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 566
10 października 2019 11:45 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 14:38 (Grzegorz Witkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2019 14:42 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.