Przetargi

,,Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach skladowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko"

 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

  zaprasza  do składania  ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach składowisk odpadów komunalnych
w Spytkowie, gmina Giżycko”

 1.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach składowisk odpadów komunalnych
w Spytkowie, gmina Giżycko na:

- działce o nr geod. 350/12 na pow. około 5 000 m2 ;

- działce o nr geod. 350/24 na pow. około 35 000 m2

w zakresie koszenia terenów zielonych kwater wraz z grabieniem skoszonej trawy
i uprzątnięciem odpadów zielonych.

2.        ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac polegających na skoszeniu kwater składowisk w Spytkowie, gmina Giżycko (dz. nr geod. 350/12 i dz. nr geod. 350/24) wraz z grabieniem skoszonej trawy i uprzątnięciem odpadów zielonych.

3.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5.    OFERTA WARIANTOWA

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6.    OFERTA CZĘŚCIOWA

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

7.    ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d)zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

 

8.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 20.09.2019 r. o godz. 12 00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko”

9. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2019 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

10. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI JEST:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

11.    KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY: cena 100 %.

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.09.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2019 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 373
12 września 2019 13:55 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2019 13:55 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2019 13:54 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)