Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Giżycko, dnia 09.09.2019 r.

 


Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

 1.      Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny  z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A., polegającej na prawie korzystania z posadowionych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko urządzeń infrastruktury energetycznej, jej eksplotacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwania awarii, wymiany urządzeń tej infrastruktury, rozbudowy, przebudowy, przyłączania nowych odbiorców oraz na prawie wstępu na te nieruchomości w celu wykonywania wyżej wymienionych czynności, obejmującego swoim opracowaniem następujące nieruchomości:

  1. Działka nr. ewid.  2-552/14  – przy ul. Wodociągowej, przyłącze kablowe nN oraz złącze kablowe ZK-3 o łącznej powierzchni 42,00 m2
  2. Działka nr. ewid. 2-1414 – przy ul. Smętka, przyłącze kablowe nN 0,4 kV - powierzchnia 2,00 m2
  3. Działki o nr. ewid. 2-679/19, 2-679/20, 2-680/30- przyłącze kablowe nN 0,4 kV-  powierzchnia 42,00 m2
  4. Działka o nr. ewid. 2-1448, 2-1391 – przyłącze kablowe nN 0,4 kV - powierzchnia 151,00 m2

 

       3. Załącznikiem do zaproszenia są mapy w skali 1:500 z wrysowanym przebiegiem przedmiotowych przyłączy.

 

        4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

     - Cena: waga kryterium 100 %

 

5.      Po zrealizowaniu zlecenia wykonawca wystawi FV Vat.

Cena wskazana w ofercie musi:

a)        być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)       uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

     6.   Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)        Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.zalewska@gizycko.pl do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12.00.

b)      Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

     7.  Warunki udziału w postępowaniu:

a)        złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

b)        oświadczenie, że osoby,  które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

      8. Termin związania ofertą:

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

       9. Termin wykonania opracowania:

             - 45 dni od momentu otrzymania zlecenia

 

 

      10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi osobę która uzyska największą ilość punktów w postępowaniu drogą mailową.

 

     11. Podpisanie zamówienia

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację zamówienia.

 

    12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Aleksandra Zalewska                       tel. (87) 732 41 22                           

 

   13.Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)       zamknięcia zaproszenia do składania ofert

b)       zmiany terminu wyznaczonego w ogłoszeniu,

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Zalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2019 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 397
27 września 2019 12:52 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_scan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2019 14:12 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [operat_szacunkowy_zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2019 14:12 (Paulina Rakus) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)