Przetargi

„Dostawa kompleksowego systemu do ochrony sieci LAN / WAN na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko”


Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

Dostawa kompleksowego systemu do ochrony sieci LAN / WAN

na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko”

 

I.Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa kompleksowego systemu do ochrony sieci LAN / WAN na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko”.

 

II.Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego systemu do ochrony sieci LAN / WAN o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 2.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,
  • Uzupełniony i podpisany projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 3.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.


VIII. Termin składania ofert upływa dnia 6.09.2019 r. o godz. 10.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Dostawa kompleksowego systemu do ochrony sieci LAN / WAN na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko – nie otwierać przed 6.09.2019 r. godz. 10.00”.


IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.09.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 106.

X. Termin związania ofertą – 14 dni.

XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Szymon Grabowski – aspekty proceduralne, e-mail: it@gizycko.pl

Paweł Stefanowicz – specyfikacja techniczna, e-mail: it@gizycko.pl

XII. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.08.30
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2019 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 453
09 września 2019 15:27 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2019 11:50 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. dodanie adresu kontaktowego e-mail (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2019 11:17 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.