Przetargi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko”

 

                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. 1.   ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

       NIP: 845-19-51-457

       e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

       znak postępowania: WPI.042.17.1.GW                                                                       

 

  1. 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania  inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych

Gminy Miejskiej Giżycko”

Część 1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 19

Część 2 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 19 A

Część 3 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 17

Część 4 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 23 A

Część 5 - Termomodernizacja budynku przy ul. Warmińska 18

Część 6 - Termomodernizacja budynku przy ul. Wilanowskiej 2

Część 7 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jeziornej 10

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .

Oś priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”

„w  branży: konstrukcyjno – budowlanej w  zakresie:

- Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w „Projekcie Umowy”     

  zał. nr 2 niniejszego zapytania.

- Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznych za pomocą kamery termowizyjnej z protokolarnym przedstawieniem wyników.

2.1  Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

1.1 Część 1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 19

1)     docieplenie ścian zewnętrznych (z wyłączeniem ściany frontowej) oraz ścian cokołowych i fundamentowych,

2)     docieplenie stropu poddasza,

3)     docieplenie stropu nad piwnicą,

4)     wymianę istniejących drzwi zewnętrznych,

5)     wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC,

6)     wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

7)     wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

8)     montaż 7 szt. budek lęgowych typu A dla wróbli, 5 budek lęgowych typu J dla jerzyka, 2 budki lęgowe półotwarte dla pliszki siwej.

1.2 Część 2 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 19A

1)     docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian cokołowych i fundamentowych,

2)     docieplenie stropu poddasza,

3)     wymianę istniejących drzwi zewnętrznych,

4)     wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC,

5)     wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

6)     wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

7)     montaż 6 szt. budek lęgowych typu A dla wróbli.

1.3 Część 3 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 17

1)     docieplenie ścian zewnętrznych (oprócz ściany frontowej) oraz ścian cokołowych i fundamentowych

2)     docieplenie stropu poddasza

3)     docieplenie stropu nad piwnicą

4)     wymianę istniejących drzwi zewnętrznych

5)     wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC

6)     wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku

7)     wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

8)     montaż 5 szt. budek typu A dla wróbli.

1.4 Część 4 - Termomodernizacja budynku przy ul. Konarskiego 23 A

1)  docieplenie ścian zewnętrznych (oprócz ściany frontowej) oraz ścian cokołowych i fundamentowych,

2)             wymianę istniejących drzwi zewnętrznych,

3)             wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC,

4)             wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

5)             wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

6)             Montaż 11 szt. budek lęgowych typu A dla wróbli.

1.5 Część 5 - Termomodernizacja budynku przy ul. Warmińskiej 18

1)     docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian cokołowych i fundamentowych,

2)     docieplenie stropu nad poddaszem,

3)     wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC,

4)     wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

5)     wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich,

6)     Montaż 5 szt. budek lęgowych  typu A dla wróbli.

1.6 Część 6 - Termomodernizacja budynku przy ul. Wilanowskiej 2

1)  docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian cokołowych i fundamentowych

2)  docieplenie stropu nad parterem

3)  wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC

4)  wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku

5)  remont - wymiana pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna

6)  wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich

7)  Montaż 5 szt. budek lęgowych  typu A dla wróbli.

1.7 Część 7 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jeziornej 10

1)  docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian cokołowych i fundamentowych

2)  docieplenie stropu nad parterem

3)  wymianę istniejących drzwi zewnętrznych

4)  wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PVC

5)  wykonanie opaski z kostki betonowej wokoł budynku

6)  wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich.

UWAGA:

  1. 1.     Podstawowy zakres robót we wszystkich budynkach obejmuje kompleksową obróbkę ościeży po dokonanych wymianach stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem uzupełnienia tynków, dwukrotnym szpachlowaniem gładzią i dwukrotnym pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru łączonej ściany.

  2. 2.     Zadanie obejmuje wywóz, utylizację gruzu i odpadów z terenu wszystkich budynków, powstałe podczas robót budowlanych.

Dokumentacja budowlana i przedmiar robót  znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/477462/poprawa_efektywnosci_energetycznej_komunalnych_budynkow_mieszkal

2.2  Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

    - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.

  1. 3.       TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY.

3.1  Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do  dnia odbioru ostatecznego.

3.2  Planowany termin zakończenia robót  do  15.10.2019 r.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.3  Miejscem wykonania zamówienia są budynki komunalne zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” – pkt 2.

4.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-     oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

 5.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Grzegorz Witkowski -  inspektor, Urząd Miasta w Giżycku,

        tel. 87 73 24 120, e-mail:  grzegorz.witkowski@gizycko.pl 

 6.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego  na adres:

Urząd Miejski

Al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub na adres e-mail:

                       grzegorz.witkowski@gizycko.pl

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:  

„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych

Gminy Miejskiej Giżycko”

– nie otwierać przed dniem 16.08.2019 r. do godz. 12.00 ”.

6.2  Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2019 r. godz. 12.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2019 r. , o godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

  1. 7.           OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Kryteriami oceny ofert są:

7.1  Cena oferty brutto (Cp) 80%.

7.2  Liczba pobytów na budowie (Lp) (20 %)

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

7.3  Cena oferty (Cp)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Co

Cp =   ---- × 80pkt.

Cb

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty brutto,

Co– najniższa cena oferty brutto,

Cb –cena oferty badanej brutto.

7.4    Kryterium liczby pobytów na budowie (Lp).

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (Lp) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:

1 pobyt w ciągu tygodnia –  0 punktów,

2 pobyty w ciągu tygodnia  –  10 punktów,

3 pobyty w ciągu tygodnia – 20 punktów,

UWAGA! w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 raz w tygodniu. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

7.5    Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp +Lp,  gdzie:

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium  „Cena oferty brutto”

Lp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 8.       INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

 

 9.       ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)   swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)   odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)   zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

10.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)   z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)   któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)   który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

10.3  Okres związania ofertą: 30dni od daty terminu składania ofert.

 

  1. 11.    ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji:

–       Załącznik nr 1            - Formularz oferty cenowej, 

–       Załącznik nr 2             - Projekt Umowy.

 

 

ZATWIERDZAM

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2019 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 755
26 sierpnia 2019 10:19 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach__inspektor_nadzoru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2019 13:05 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.
07 sierpnia 2019 13:04 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_oferta_projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)