Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Miejskiej Giżycko

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Giżycko
Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14
Giżycko
11-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Wołoszyn
Tel.: +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Faks: +48 874285241
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gizycko.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego gminie miejskiej Giżycko

Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2019.DoWo
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przed. zam. jest udziel. kredytu długoterm. w wys. 12 300 000 PLN z przeznaczeniem na sfinans. planowanego w 2019 roku deficytu budż. Waluta kred. złoty polski. Uruchom. kred. nastąpi bez prowizji i opłat. Kred. zostanie postawiony do dyspozycji Zam. w okresie: od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 23.12.2019 r. Zam. zastrzega sobie prawo niewykorzyst. kwoty przyznanego kred. w całości - bez prowizji i opł. Zam. nie przewiduje harmonogr. wykorzys. kred. Wykorz. kred. nastąpi w formie bezgotówk. w drodze realizacji przez Wykon. zleceń Zam. w ciężar rach. kredytow. Dyspozycja zostanie zreal. przez Wyk. w term. 2 dni rob. licząc od dnia jej złożenia przez Zam. Nal. ods. naliczane są za każdy dzień korzyst. z kred. licząc od dnia jego udziel. Odset. od wykorzyst. kred. są płatne po zakończ. kwartału kalendarz. w term. 7 dni od daty otrzym. Infor. (np. pismo, faks, na adres

e-mail: skarbnik@gizycko.pl) o wys. nal. odsetek. Szczegóły w SIWZ w par. III Opis przedmiotu zamówien.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Giżycko

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12 300 000 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu.

2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).

3. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.

4. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie: od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 23.12.2019 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty przyznanego kredytu w całości - bez prowizji i opłat.

6. Zamawiający nie przewiduje harmonogramu wykorzystania kredytu.

7. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej w drodze realizacji przez Wykonawcę zleceń Zamawiającego – w ciężar rachunku kredytowego. Dyspozycja zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia przez Zamawiającego.

8. Harmonogram spłaty rat kapitałowych szczegółowo przedstawia §III SIWZ.

9. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji (np. pismo, faks, na adres e-mail: skarbnik@gizycko.pl) o wysokości naliczonych odsetek.

10. W przypadku, gdy termin spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

11. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego), powiększonej(+)/pomniejszonej(-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

12. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.

13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

15. Pozostałe informacje:

a) gmina nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji,

b) gmina nie jest i nie była w restrukturyzacji w innym banku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie droga elektroniczną, przy użyciu Platformy: https://platformazakupowa.pl.

Wszelkie informacje służące ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego dostępne są w załącznikach do specyfikacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej dział. Zawod. o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) W zakresie warunku posiadania upraw. do wykon. określonej działaln. zawod. Wykon. musi wykazać, że: posiada zezwolenie na rozp. dział. bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2018.2187 z późn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświad., że bank prowadzi dział. na podst. stosownego rozporządzenia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podst. wstępnego oświad. Zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który zostanie najwyżej oceniony zobowiązany będzie na wezwanie Zam. do złożenia dokum. potwierdz. spełnienie warunku udziału w postęp.

2. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia speł. war. udziału w postęp.:

1) Wyk. może w celu potwier. speł. war.udziału w postep., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan. lub ekonom. innych podmiotów niezależnie od charak. praw. łączących go z nim stosunków prawnych.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w paragrafie VIII SIWZ.

Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postęp. o udzielenie zam. publ. o wyklucza się Wyk. na podst. przesłanek okr. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodat. Zam. przewiduje wykluczenie na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcę:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwier. przez sąd układzie w postęp. restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likw. jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restruk. (Dz.U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844; oraz 2019, poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogł. z wyjątkiem Wyk., który po ogł. upadłości zawarł układ zatwierdzony prawom. postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zasp. wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r., poz. 615, oraz 2019 r. 498);

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełne informacje dotyczące wykluczenia z postępowania znajdują się w paragrafie IX SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze/projekcie umowy kredytowej - Załącznik nr 7 do SIWZ,

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, POLSKA, pok. 104.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Zamawiający ogłosi nazwę oraz adres Wykonawca, którego oferta jest otwierana a także inf. dot. ceny - marży banku. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w § XV ust.1 SIWZ.

Szczegółowe wymogi dotyczące wadium - określone zostały w paragrafie XII SIWZ.

2. Wykaz składanych oświadczeń i dokumentów:

a) wraz z ofertą oświadczenie JEDZ (szczegóły określone zostały w § X SIWZ;

b) w ciągu 3 dni od opublikowania informacja z otwarcia ofert oświadczenie, o którym mowa w zał. 3 SIWZ;

c) na wezwanie zamawiającego - zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U.2018.2187 z późniejszymi zmianami), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia.

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach o płatach lokalnych (Dz.U. z 2018.1445 ze zmianami); zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

3. Szczegółowe informacje dot. formy i treści składanych oświadczeń i dokumentów zawarte są w §X SIWZ.

4. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia wykonawcy określone zostały w § IX SIWZ oraz w sekcji III 1.1. ogłoszenia.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zawarta jest w §XXXIII SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że wyłączną formą komunikacji, składania ofert jest droga elektroniczna za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

9. Szczegółowe informacje na temat korzystania z platformy, instrukcja dla Wykonawców znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Śr. ochr. praw. przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu a także innemu podm. jeżeli ma lub miał interes w uzysk. danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusz. przez Zam. przepis. ustawy.

2. Śr.i ochr. pr. wobec ogłosz. o zam. oraz SIWZ przysługują również organ.wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwoł. powinno wskaz. czynność lub zaniech. czynn. Zam. której zarzuca się niezgod. z przepisami ust. zawierać zwięzłe przedstaw. zarzutów, określać żądanie oraz wskaz. okoliczn. faktyczne i pr. uzasad. wniesienie odwoł.

4. Odwoł. wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektron., podpisane bezp. podpisem elektr. weryfik. pomocy ważnego kwalif. certyfi. lub równoważnego środka, spełniającego wym. dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwoł. zam. przed upływem terminu do wniesienia odwoł. w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odw. przed upł. terminu do jego wn. jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem ter. do jego wn. za pomocą środków kom. i elektr.

6. Odwołanie wnosi się

1) w ter. 10 dni od dnia przesłania inf. o czynn. zam. stan. podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób okr. w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w ter. 15 dni – jeżeli zostały przesł. w inny sposób;

2) odw. wobec treści ogłosz. o zam. w term. 10 dni od dnia publ. i w dzienniku urzędowym UE lub zamiesz. SIWZ na str. internet.

7. Odwołanie wobec czynn. innych niż określone w ust. 6 wnosi się w term. 10 dni od dn., w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej starann. można było powziąć wiad. o okoliczn. stanowiących podstawę jego wnies.

8.Jeżeli zam.nie przesłał Wyk. zawiad.o wyborze oferty najkorzys., odwołanie wnosi się nie póź. niż w term. 30 dni od dnia publ. w Dz.U. UE ogłosz. o udzieleniu zam. lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zam. nie opub. w Dz.U. UE ogł. o udziel. zam.

9. W przyp.wniesienia odwoł. wobec treści ogł. o zam. lub postanowień SIWZ Zam. może przedłużyć ter. skład. ofert lub term. skład. wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwoł. po upł. termi. skład.ofert bieg term. związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłosz. przez Izbę orzeczenia.

11. W przyp. wnies. odwoł. Zam. nie może zawrzeć umowy do czasu ogłosz. przez Izbę wyroku lub postanow. kończącego postęp. odwoł. zwanych dalej „orzeczeniem”. Zam. może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zaw. umowy, jeżeli nie zaw. umowy mogłoby spowod. negat. skutki dla interesu publ. w szczególności w dziedz. obronności i bezp., przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich inter., w odniesieniu do których zachodzi prawdopod. dozn. uszczerbku w wyniku czynn. podj. przez Zam. w postęp. o udziel. zam.

12. Zama. nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wyk. pod ryg. wykl. z postęp., do przedł. ważn. wadium albo wnies. nowego wadium na okres niezbędny do zabezp. postęp. do zawarcia umowy. Jeżeli odwoł. wniesiono po wyb. oferty najkorzystniejszej, wezw. kieruje się jedynie do Wyk., którego ofertę wybrani jako najkorzyst.

13. Zam. przesyła niezwł., nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały zawarte w dziale VI uPzp art. 179-198g oraz w SIWZ § XXI

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.08.2019

VI.6) Opublikowano na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod adresem: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413236-2019:TEXT:PL:HTML

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Wołoszyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2019 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Bardzik
Ilość wyświetleń: 1220
11 października 2019 15:12 (Anna Bardzik) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2019 15:22 (Anna Bardzik) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2019 13:31 (Anna Bardzik) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_z_dn_13092019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)