Przetargi

Zestawienie i dzierżawa łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami.


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl


zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

Zestawienia i dzierżawy łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku

przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa zestawienia i dzierżawy łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku

przy ulicy al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami”

II.  Zakres przedmiotowy zamówienia:

Usługa zestawienia i dzierżawy łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a lokalizacjami określonymi w Załączniku Nr 1 stanowiącym Specyfikację Warunków Zamówienia.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2,
  • Wypełniony prawidłowo i podpisany Projekt umowy stanowiący załącznik Nr 3.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- w części dotyczącej zestawienia łączy – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

- w części dotyczącej dzierżawy – okres dzierżawy do dnia 31.12.2021 r. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym komisyjnego przekazania włókien światłowodowych w danej lokalizacji.

V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2019 r. o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

a) Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Zestawienie i dzierżawa łączy – nie otwierać przed 16.04.2019 r. godz. 10.00”,

b) elektronicznie na skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Giżycko /umgizycko/SkrytkaESP, temat Zestawienie i dzierżawa łączy.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 pok. 104

X. Termin związania ofertą – 30 dni.


XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Szymon Grabowski – e-mail: it@gizycko.pl

Mirosław Domysławski – e-mail: informatyk@gizycko.pl


XII.  Kryteria oceny i wyboru oferty:

 

Nazwa kryterium

Waga

Miesięczny koszt dzierżawy łączy

80 %

Koszt zestawienia łącz

20 %

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=(Co/Cb× 80%) + (Co/Cb×20%)

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.04.03
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 473
19 kwietnia 2019 11:57 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 15:02 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 14:59 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)