Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO

NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

 

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu.

 

 1. Na powyższym stanowisku jest zlokalizowany domek handlowy o wyglądzie i parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2.

 

 1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy                       ul. Moniuszki 5  w dniu 25.04.2019 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

 1. Okres dzierżawy będzie trwał od 01.06.2019 do 31.08.2021 r. 

 

 1. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka  na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18  opisanej w KW OL1G/00026017/5 oraz 312/4 KW OL1G/00026018/2 

 

 1.  Domek handlowy nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych                  i takich przyłączy nie będzie można wykonać.

 

 1. Wysokość stawki wywoławczej  rocznego czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę                5 460,00 zł  /pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100/

 

 1. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.

 

 1. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 23.04.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

 1. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 

 

 1.  Terminy wnoszenia  rocznego czynszu w dwóch równych ratach, za rok 2019: I- sza rata płatna                  do 30.05.2019 r., II -ga rata  płatna do 31.07.2019 r. w kolejnych latach czynsz płatny będzie również w dwóch równych ratach w terminie do 30 kwietnia i 31 lipca.

 

 1. Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

            podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

                 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, 

                 nr NIP

      -  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału

         w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru

      -  złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu                                     

          oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

   15.  Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego,

          jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod  

          rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

   16. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie   

          możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

         Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez

         podania przyczyny.

 

  17.  Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych

         z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km151,733

         – prowadzącego z ul. Gen. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku.

  18.  W przypadku organizacji imprez na terenie Plaży Miejskiej dopuszcza się do handlu inne podmioty.

  19.  Ogłaszający zastrzega, że  w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu lub podobne

         punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec

         wydzierżawiającego.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.04.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 662
26 kwietnia 2019 13:12 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [domek_f.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 15:22 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna__f.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 15:22 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)